Образование

Програма „Младежи за околна среда“ на МОСВ финансира три проекта в област Велико Търново

Програма „Политики за младежта в сферата на околната среда” („Младежи за околна среда“) се реализира през втората половина на тази година. Нейната цел е повече млади хора да се включат в дейности, свързани с опазването на околната среда. Приоритетните теми на Програмата са: противодействие на промяната в климата, намаляване на въглеродния отпечатък и постигане на енергийна независимост на страната, въвеждане на принципите на кръговата икономика, ефективно управление на отпадъците в посока „нулеви отпадъци“, екологично и устойчиво земеползване, опазване чистотата на въздуха, горите и почвите, опазване на Черно море, реките и езерата на България, опазване на биоразнообразието.

За област Велико Търново бяха финансирани три проекта на обща стойност 11 367 лв.

РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

„Регионалната екологична мрежа – съхраненото зелено богатство“

Карта на защитените територии и защитените зони, попадащи в териториалния обхват на Великотърновска и Габровска области, подготви РИОСВ-Велико Тръново. Нейното изработване е част от инициативата „Регионалната екологична мрежа – съхраненото зелено богатство“, с която инспекцията участва в националната програма на МОСВ. Дейностите са насочени към повишаване знанията на младите хора от двете области за защитените територии и зони в региона, провокиране на техния интерес към темата за опазване на биологичното разнообразие, насърчаване на изследването и наблюдението на природните обекти и явления, на природата в нейната цялост и уникалност.

Картата е подготвена с цел популяризиране на Националната екологична мрежа на Република България в региона на инспекцията сред широката общественост и младите хора. Тя дава визуална представа за местоположението на защитените обекти и успешно би могла да подпомага учебния процес.

Картата, под формата на табло, е разположено на партера на инспекцията, до Центъра за административно обслужване. Тя ще позволи на потребителите на услуги в РИОСВ да се запознаят с региона и с обектите под защита. Подготвеното второ табло е преместваемо – за обучения на открито и извън сградата на РИОСВ.

Картата, под формата на плакат, е отпечатана в тираж 300 бр. Предвижда се провеждане на беседи и презентации с ученици от средните училища, профилираните и професионални гимназии, както и студенти за нейното разпространение в училищата и университетите в региона. По време на събитията ще бъде представена екологичната мрежа на България и видовете защитени територии и зони с техните особености. Акцентът ще бъде поставен на опазването на защитените обекти в контролираните от РИОСВ-Велико Търново административни области.

Цялостното изпълнение на картата с таблата и плакатите е извършено от „Картографско студио ДАВГЕО“ ЕООД, гр. София.

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ, град СОФИЯ

„Зелена класна стая“

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) в партньорство с РИОСВ-Велико Търново организира серия от лекции, презентации и теренни излети за наблюдение на птици във Велико Търново. Основната задача на организаторите е повишаване на интереса на младите хора към видовете около нас и техните местообитания, създаване на съвременни нагласи за действия за тяхното съхранение, подобрение и опазване, повишаване на мотивацията на учениците за развитие, усъвършенстване и участие в природозащитни дейности.

В инициативата се включиха ученици в гимназиален етап на обучение от СУ „Емилиян Станев“, ПМГ „Васил Друмев“ и СУ „Вела Благоева“ във Велико Търново и студенти от катедра “География“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Като финална дейност по проекта се проведе пътуване с учебна цел до Биосферен парк „Сребърна“ и Екомузей с аквариум в гр. Русе. Участниците посетиха Природонаучния музей към Биосферен резерват „Сребърна“, с беседа за езерото и неговите обитатели и наблюдение на различни видове птици – къдроглави и розови пеликани, сиви гъски, зеленоглави патици, морски орел, големи бели и сиви чапли, неми лебеди. В Екомузея в гр. Русе, участниците бяха запознати с различните групи животни и местообитанията, в които те се срещат, както и застрашаващите ги фактори и човешката намеса в природата.

Посещението, през погледа на негов участник, представяме тук:

Докосване до биоразнообразието на река Дунав

Разказ със снимки 

СДРУЖЕНИЕ  „СВЯТ НА БЪДЕЩЕТО“

Отпечатване и разпространение на образователна книга „Приключенията на Любопитко“

Книгата представя история, свързана с измененията на климата и тяхното въздействие върху ежедневието на човека и начина му на живот.  Като съвременен образователен ресурс, книгата предлага съвети за индивидуални действия за борба с климатичните промени и теми за размисъл и дискусии. Разпространява се безплатно сред ученици и млади родители. Налична е в електронен вариант.