Денят

Проверки на защитени местности и зони извърши РИОСВ-Велико Търново през септември

 Състоянието и спазването на режимите в защитени местности и зони провери РИОСВ – Велико Търново през септември. Проверките не са установили нарушения, въведени със заповедите за обявяване на защитени местности „Лесопарка“ в землището на Лясковец, „Находище на българска гърлица“ в с. Горна Студена, общ. Свищов, „Мешовата гора“ в с. Деляновци, общ. Свищов и „Находище на хвойна“ в с. Шумата, общ. Севлиево. В тези територии се опазват ценни растителни видове, а в „Лесопарка“ – смесена широколистна гора от вековни и забележителни дървета от видовете – космат дъб, полски бряст, турска леска, клен и махалебка.

Планови проверки са извършени на защитени зони Река Янтра в община Полски Тръмбеш и Язовир Стамболийски в община Сухиндол. Експерти участваха в съвместна проверка по проект за разширяване и подравняване на полски път в с. Янтра, общ. Дряново, попадащ в защитена зона Скалско.

През септември е проверено състоянието и на 18 вековни дървета в общините Елена, Севлиево и Лясковец. Установено е, че два зимни дъба в с. Майско, четири черни бора в с. Тодювци и един обикновен дъб в с. Шумата са изсъхнали. За тях РИОСВ ще изпрати предложение до МОСВ за заличаване от Регистъра на вековните дървета в България.

Съставен е акт за административно нарушение на физическо лице от Елена, което не е уведомило инспекцията за създаване на овощна градина, която попада в границите на защитена зона Твърдишка планина. В този случай е необходимо провеждане на задължителна процедура по Оценка за съвместимостта с предмета и целите за опазване на защитената зона.

Издадена е заповед на ползвател на имот в землището на с. Хаджидимитрово, общ. Свищов да не извършва почвена обработка, торене, използване на препарати за растителна защита, сеитба, преместване на почва/земни маси и подравняване на терена до законово съгласуване на дейностите с РИОСВ. Имотът попада в защитена зона от мрежата Натура 2000 BG0000233 „Студена река”. При задължителната процедура по съгласуване, инспекцията ще постави условия за опазване на местообитанията.