Образование

Присъждат на проф. д.и.н. Радослав Мишев званието Professor honoris causa на ВТУ

Академичният съвет реши да присъди почетното звание Почетен професор на Великотърновския университет (Professor honoris causa) на проф. д.и.н. Радослав Захариев Мишев за неговия значим принос в развитието на историческата наука, за издигането и утвърждаването в България и чужбина на авторитета на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и на Историческия му факултет като авторитетни академични и научни центрове, както и във връзка с неговата 75-годишнина.

Проф. д.и.н. Радослав Мишев е завършил ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, специалност „История” през 1972 г„ а от 1974 г. става редовен асистент по нова и най-нова обща история. Получава всичките възможни научни звания и степени. Дългогодишен ръководител е на катедра „Нова и най-нова обща история” на Историческия факултет във ВТУ; заместник-декан -1990 -1995 г., и декан – 1995 -1999 г.
Специализира в Република Австрия през 1981 и 1986 г. В областта на научноизследователската работа работи върху балканската политика на Австро-Унгария, австро-руските отношения на Балканите, история на Австро-Унгария и Европа, икономическите и политически отношения между Австро-Унгария и България в края на XIX и началото на XX век и др. През 2004 г. защитава дисертационен труд на тема „България във външната политика на Австро-Унгария 1898 – 1912 г.” и му е присъдена научната степен „доктор на историческите науки”.

Мария Христова