Спорт

Приета е Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2021 – 2022 г.

Министерският съвет прие Решение за приемане на Национална програма за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно- туристическата дейност 2021 – 2022 г.

Националната програма е изготвена в съответствие с Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 – 2022 г. (приета с Решение на Народното събрание, ДВ., бр. 96 от 2011 г.) и дава ясна насока и посочва конкретни действия и срокове за изпълнението на целите и задачите на стратегията.

Заложените приоритети в Националната програма отразяват ролята на държавата и местната власт и на спортните организации при реализацията на общите идеи за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, съобразени с новите цели и приоритети, заложени в Закона за физическото възпитание и спорта и икономическите и социалните приоритети на Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017- 2021 г.

Визията на Националната програма за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност 2021-2022 г. е изграждане на функционираща система за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Република България, за насърчаване на физическата активност и практикуването на спорт и спортно- туристически дейности от гражданите като фактор за постигане на значителен социален ефект и имаща за цел да подкрепи развитието на спорта за високи постижения за издигане спортния престиж на нацията.

Програмата отчита и Целите за устойчиво развитие на ООН, най-вече Цел 3: „Здраве и благосъстояние“ и Цел 4 „Качествено образование“.

Оперативните цели на програмата включват развитие на детско-юношеския спорт и двигателната активност и спорта в системата на предучилищното, училищното и висшето образование; утвърждаване на спортните училища като институции за подготовка на резерв за спорта за високи постижения на Република България; научно и медицинско осигуряване на спортната подготовка; развитие на спорта за високи постижения и на спорта за всички; подобряване на спортната база в българските училища и на многофункционални спортни обекти и съоръжения за практикуване на спорт; борба срещу употребата на допинг; и разработване на механизми за насърчаване на доброто управление в спорта като начин за смекчаване на риска от корупция и манипулиране на спортни състезания.