Образование

Преподаватели от ВТУ защитиха авторитета на българската географска общност на международна конференция

За шеста поредна година се проведе авторитетния географски научен форум – GEOBALCANICA – 2020. Град Охрид (Северна Македония) се превърна във виртуален домакин  на академичната географска общност през месец май. В навечерието на 24 май бе проведена VI –та Международна научна конференция под мотото „Свързаност на всички географи!” Конференцията продължи три дни, в които академичното географско общество сподели съвременните научни изследвания и интереси, възгледи и научни проблеми, емпирични резултати и ефективни педагогически практики. Научният форум е организиран от Географско общество „ГЕОБАЛКАНИКА” и Университета в гр. Скопие  „Св. св. Кирил и Методий”.

Повече от 80 доклада в областта на географската наука представиха научните търсения, академичните постижения и изследвания на географската гилдия от цял свят. В научния форум участваха учени от Северна Македония, България, Босна и Херцеговина, Сърбия, Румъния, Турция, Русия, Полша, Франция, Австрия, Чехия, Казахстан и др. държави. Общо 4 географски секции систематизираха докладите, иновативните научни решения и изследователските хипотези: секция „Физическа география”, секция „Социално-икономическа география”, секция „Картография, ГИС&Пространствено планиране” и секция „Обучение и географско образование”. Всяка от четирите научни секции бе разделена на подсекции, тясно географски специализирани и научно структурирани. Голям интерес и много въпроси предизвика при участниците последната секция, но не и последна по значимост, която обхваща училищното географско образование, представено в подсекциите – Дидактика на географията, Нови методи на преподаване, Теренната работа и E-learning.

Великотърновският Университет бе представен във виртуалната научна конференция от преподавателите на Катедра „География”, начело с ръководител Катедра – проф. д.н. Атанас Дерменджиев, проф. д-р Стела Дерменджиева, гл. ас. д-р Тамара Драганова и гл. ас. д-р Мартин Дойков. Участието на проф. д.н. А. Дерменджиев и гл. ас. д-р М. Дойков бе в секция „Социално-икономическа география”, където виртуално представиха своите научни изследвания за мястото на България в транспортната система на Европа, както и демографските процеси и регионалните различия в България.

Научни доклади в секция „Обучение и географско образование” представиха проф. д-р С. Дерменджиева и гл. ас. д-р Т. Драганова. Авторите изложиха своите съвместни изследвания и анализи в областта на методиката на обучението по география. Представените доклади на тема „Методическа интерпретация на профилираната подготовка по география на българските училища във втори гимназиален етап” и „География на съседните държави на България в учебното съдържание на прогимназиален етап” са отражение на новите образователни реалности и поетапната реформа в българското училище. В следващите две учебни години ще бъдат въведени в сила новите учебни програми за профилираната подготовка по география, което води със себе си много въпроси, обучителни модели, нововъведения и съхранени образователни традиции на училищното географско образование. Българската образователна система е в период на реформи от 2016 г. и е съпроводена с нови законови и подзаконови нормативни актове, съхранени образователни традиции и утвърдени успешни педагогически практики, педагогически нововъведения и иновации. На конференцията бяха представени авторски идеи и образователни модели: логическа матрица на методико-дидактическо трансформиране на задължителните модули от ДОС в учебните програми по география и икономика при профилираната подготовка, както нормативно локализиране на профилирания учебен предмет География и икономика по трите процедурно допустими профила на изучаване и графичен модел на задължителните модули, очаквани резултати и активни глаголи.

Във вторият доклад авторите защитават тезата, че обучението по география и икономика на съседните страни трябва да е планирано така, че да формира представа за същността, логиката на взаимовръзките и динамичността на процесите в природата, обществото и стопанството. Според проф. д-р Дерменджиева и д-р Т. Драганова промените и новите реалности са обстоятелства, които дефинират нова учебна среда с адаптирани образователни явления, процеси и обекти. В новата принципна и образователна основа е необходимо ориентирането на обучението към интереса и към мотивацията на учениците, към възрастовите и социалните промени в живота, както и към способността да се прилагат усвоените компетентности на практика.

Научният форум бе съпътстван и от постерна сесия, в която участниците представиха своите идеи и споделиха научно-обосновани хипотези в областта на геоморфологията, картографията, ГИС, градско планиране, ландшафтознание, геоархеология, геотуризъм, екология, регионално планиране, селско планиране, регионална география, биоклиматология, културна география, демография, регионално развитие и устойчиво планиране, електорална география, устойчиво развитие, туризъм, културен туризъм и др.

Всички научни доклади ще бъдат публикувани в Сборник на английски език, дигитализиран по DOI от CROSSREF, както и индексиран по Clarivate Analytics, Web of Science и в Google Scholar, както и регистрирани в Националната Университетска библиотека на Скопие.