Съд

И през 2019 г. не е намаляла натовареността на административните съдии в Търново

Годишното отчетно събрание за дейността на Административен съд – Велико Търново през 2019 година се състоя в новата сграда на ул. „Иван Вазов“ № 1. Председателят Георги Чемширов в резюме подчерта акцентите от доклада пред магистратите от съда и официалните гости от Върховния административен съд на Република България: г- жа Мариника Чернева – заместник-председател и ръководител на І колегия, и г-жа Емилия Миткова – председател на І-во отделение, както и г-н Янко Янев – административен ръководител-председател на Апелативен съд – Велико Търново, г-жа Ивелина Солакова – заместник-председател на Окръжен съд – Велико Търново, г-жа Донка Мачева – заместник-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Велико Търново и г-жа Даниела Минева – председател на Адвокатска колегия – Велико Търново. Впечатление прави, че въпреки мащабните законодателни изменения, най-вече в подсъдността по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, натовареността на Административен съд – Велико Търново реално не е намаляла през 2019 година, като при измерване тежестта на делата е налице запазване на броя на тези с висока фактическа и правна сложност. През отчетния период са постъпили общо 1 138 дела, общо разгледаните са 1 440, а в рамките на годината са приключили 1 247 броя. Според разгледаните дела реалната натовареност на един съдия е 13,58 дела месечно. Тенденция на увеличаване бележат делата, образувани по оспорване на актове по ЗУСЕСИФ и по жалби срещу актове за налагане на принудителни административни мерки. Относително постоянен е броят на производствата, образувани по оспорване на подзаконови нормативни актове, издавани от общинските съвети. Устойчива е тенденцията по отношение на броя на делата, образувани по искове по ЗОДОВ. Традиционно най-висок брой са делата по ДОПК. Отличителен белег за отчетния период е провеждането на местните избори в страната през 2019 година и съответно наличието на производства, свързани с обжалване актове на общинските избирателни комисии, които според измененията на Изборния кодекс вече са подсъдни на административните съдилища по места. Относно качеството на постановените актове беше посочено, че през 2019 година са обжалвани 354 съдебни акта, като потвърдените са 244, изцяло отменените – 86, а частично отменени/изменени – 40. Избягването на познатата от предходни периоди свръхнатовареност е преодоляна благодарение на своевременното командироване на съдии от районните съдилища в Горна Оряховица и Павликени. Във фаза на приключване и окончателно разрешаване е сградният проблем на съда. През 2019 година строителните дейности приключиха, новата сграда е готова и предстои фактическото преместване, което е планирано за настоящата 2020 година. Нанасянето в новата сграда обуславя необходимост от увеличаване на щата на съдебните служители с една бройка за длъжност „Чистач” и една – за длъжност „Работник, поддръжка сгради”. Поради липсата на възможност за разкриване на нови работни места при сегашните условия на труд незаета остава разкритата нова щатна бройка за служител „Връзки с обществеността“. Като приоритетна задача на ръководството е очертано запазването на щатната численост на Административен съд – Велико Търново, като според председателя с оглед броя и характер на делата, които се разглеждат, оптималното число магистрати, които следва да работят е десет. В края на отчетния период броят на магистратите е девет, доколкото една щатна бройка за съдия е съкратена считано от 30.09.2019 година. През отчетния период Административен съд – Велико Търново утвърждава възприетата линия на комуникационно поведение за поддържане на добър публичен образ на съда, повишаване на правната култура на обществото и утвърждаване на принципите на законност, публичност и прозрачност. КРАЙ