Денят

През април в РИОСВ граждани са се оплаквали от незаконни сметища и неприятни миризми

През април 2022 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 92 проверки на 83 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 46 са планови проверки и 46 извънпланови. Големият брой на извънплановите проверки се дължи на проверките, които са в изпълнение на разпореждане на МВР, следвани от проверките по сигнали и жалби, по предписания и др. В рамките на осъществения контрол са дадени 24 предписания.

През периода са съставени 4 акта за установени нарушения на ЗЧАВ и ЗУО, като двата акта по ЗУО са за неизпълнение на дадени предписания. Издадени са две наказателни постановления на обща стойност 2300 лв. и едно споразумения за 1400 лв.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 4802,52 лв. От получените суми 3842,02 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (1600 лв.) и Община Велико Търново (1600 лв.).

Постъпили са 20 сигнала с различен характер. Преобладават сигналите за нерегламентирани замърсявания с отпадъци (8) и за пушеци и неприятни миризми (6).

По сигнал на гражданин за бял щъркел със счупено крило в с. Драгомирово, общ. Свищов, експерти на РИОСВ са изпратили птицата в Спасителния център за диви животни в Стара Загора за лечение и последващи грижи.