Култура

Представят новия брой на алманах „Св. гора“ във великотърновското читалище „Надежда“  

   Новият брой на изданието „Св. Гора“ ще бъде представен от редакционния му екип на 20 май от 17 часа във фоайето на читалище „Надежда“ във Велико Търново.    

Ал­ма­нах за ли­те­ра­ту­ра, наука и из­кус­т­во „Све­та го­ра“ излиза от 1997 г. като из­да­ние на Сдру­же­ние на ли­те­ра­тур­ни дей­ци „Све­та го­ра“ – В. Тър­но­во, а от 2009 г. е издание и орган на Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“ – В. Търново. По­ред­но­то но­ме­ри­ра­не на бро­е­ве­те ста­ва чрез бук­ви­те на бъл­гар­с­ка­та аз­бу­ка, ка­то спо­ред издателската кон­цеп­ци­я­ пос­лед­ни­ят брой тряб­ва да бъ­де оз­на­чен с бук­ва „Я“.

Екипът, реализирал първия брой на „Света гора“, е: Вла­ди­мир Шу­ме­лов – ди­рек­тор, Са­ва Ва­си­лев – от­го­во­рен ре­дак­тор, и ре­дак­то­ри – Ра­дос­лав Ра­дев, Здрав­ко Пе­ев и Сне­жа­на Ива­но­ва. Основният редакторски екип през годините е в състав: проф. дфн Сава Василев, проф. д-р Радослав Радев и Владимир Шумелов, като в последните години към колегията са включени Огнян Стамболиев и Емилия Моллова (мултимедия), както и десетчленен редакционен съвет с известни автори от България и чужбина: Матей Вишниек (Франция, Париж), Лео Бутнару (Молдова, Кишинеу), Ервин Яхич (Хърватска, Загреб), Йон Мирча (Румъния, Букурещ), Николай Милчев (България, София), Божидар Богданов (България, Белене), Владимир Стоянов (България, Варна), Владимир Янев (България, Пловдив), Атанас Радойнов (България, Бургас), Антонин Горчев (България, Шумен).

Изданието непрекъснато се развива и от малко над 200 с. в първия брой, в последните броеве то е между 500 и 700 с., изпълнено перфектно полиграфически, с книжки-приложение и мултимедиен диск. Понастоящем алманахът за литература, наука и изкуство „Света гора“ е най-обемното и качествено периодично издание в България в областта на хуманитаристиката и литературата, като на практика в него са обговорени и представени всички видове изкуства.

От бр. 6 („Е“) от 2005 г. изданието е с нов графичен дизайн на изд. „Фабер“ (В. Търново), но е запазена старата концепция на художника Борис Желев. От брой 13 („М“) алманахът излиза с нова визия – корицата е дело на художника Едо Циротин (представен в броя и като автор), която привлича със своята изчистеност и „академичност“. С бр. 14 („Н“) алманахът отбелязва своята 20-годишнина. От бр. 15 („О“) нататък всеки брой на алманаха е с различна, уникална за отделния брой визия, работа на художника Калин Николов.

Екипът на алманаха прави ежегодните презентации в големите български културни центрове – София, Русе, Пловдив, Варна, Бургас, Ст. Загора, Кърджали и др., като усилията му са насочени към разширяване на мрежата от автори и съидейници, читатели и почитатели на високата българска литература и изкуствата.

Брой 16 („П“) на алманаха е финансиран със средства от Университетски проект на Научен център „Преславска книжовна школа“ на Шуменския университет, както и с помощта на Пламен Радонов, Лора Стефанова, д-р Антоанета Ганчева, проф. Стефан Колев.

В това издание на „Света гора“ върху близо 500 страници са реализирани повече от постоянните рубрики на алманаха. В раздел „Поезия от българска страна са имената на Велизар Велчев, Весела Панайотова, Лили Качова, Георги Константинов; в подраздела преводна поезия и раздела „Майстори на превода“ влизат Херман Хесе, Иван Цанкар, Пьотр Мицнер, кубинска поезия (Нанси Морехон, Файад Хамис, Хосе Мартинес Матос, Луис Рохелио Нохерас, Виктор Касаускас, Роландо Томас Ескардо, Роберто Фриол), петима руски поети (Александър С. Пушкин, Иван С. Никитин, Алексей Апухтин, Пьотр Ф. Якубович, Александър Блок), естонска поезия (Арво Валтон, Аарне Пуу, Мария Пяртна, Каролина Пихелгас, Ааре Пилв). С афоризми се представя Тодор Бакърджиев от Русе. В областта на прозата са имената на Емил Кръстев, Георги Гроздев – романи, Ваньо Вълчев (Бургас) и Владимир Шумелов (В. Търново) – разкази, Радослав Игнатов (мемоаристика), Ана Димитрова (пътеписи), Янчо Чолаков (Бургас, миниатюри), Весела Панайотова (есе), Илко Илиев (откъс от неиздадената книга „Шантави истории). Традиционно най-силен е разделът с литературознание и публицистика – Калоян Блажев (1975 – 2015) за Херман Хесе, Георги Борисов за Христо Ботев, актьорът и театралният мемоарист Иван Митев за свалените и забранени премиери във Великотърновския театър, д-р Радка Пенчева за съпругата на Ем. Станев Надежда Станева, Георги Константинов за 100-годишнината от рождението на Леда Милева, Симеон Янев за романа „Медии“ на Емил Кръстев, Огнян Стамболиев за Албер Камю, Илко Илиев за габровския музикант Христо Питев, интервю на Огнян Стамболиев с Вера Ганчева, интервю на Георги Константинов в американско списание, Румяна Пенчева за непознатата Весела Панайотова, Мирела Костадинова и едно неизвестно писмо на Димитър Рашев, Людмил Димитров за поезията на Иван Цанкар, Иван Тодоров за будните умове в Търново (учителката Райна Савова и художника Стоян Василев), Краси Алексиева за художниците Йорданка Радева и Николай Ангелов-Гари от пловдивската галерия „Възраждане“, Веселин Байчев за „сношенията“ си с ДС, Олга Цанкова за т.нар. Народен съд във Великотърновския край, непубликуван разговор Гатя Симеонова с Емилия Бараковска, Галина Джурова за Русе в живота и творчеството на Стоян Михайловски, Ангел Дюлгеров за книгата „Разказвачът“ на Сава Василев, Крум Гергицов за младите в Русенския театър, Калин Николов за американския художник Франсис Д. Милет, Никола Иванов за романите на Николай Табаков, Сава Василев за 100-годишнината от брой 1 на „Златорог“, Владимир Шумелов за Кирил Попов (рубрика „Писмо до приятел“). В рубрика „Диагнози“ – Добрин Паскалев, Бистра Галунска и Диана Петкова от Медицински университет – Варна, пишат за д-р Захарина Димитрова (1873 – 1940) – едно име, останало в сянка. „Weather Repor“ е монодрама от Илиян Троянски, която влиза в рубриката „Сцена“ (подрубрика „Театър“).

Отделно трябва да споменем традиционно силната рубрика „Преглед“, в която влиза „Литературен Бургас“ (2019), обговорен в докладите на Сава Василев и Радослав Радев, и 34 рецензии и отзиви за отделни книги на автори от В. Търново и страната, излизали в периода 2018 – 2020 г.

Стихосбирката – приложение към този брой на алманаха е на Сава Василев – „В началото, след края…“ (поеми).

Към алманаха има и мултимедиен диск, подготвен от Емилия Моллова, който включва рубриките „Ателие“ (Йорданка Радева, Николай Ангелов-Гари, Франсис Д. Милет), „Петолиние“/”Струни и думи“ (Илко Илиев, Валентин Петранов), „Перо“ (Георги Грозев, Виолета К. Радева, Ангел Дюлгеров, Никола Иванов, Радослав Игнатов, Сава Василев), „Аудиограф“  (Янислав Янков), „Един от Вълната“ (Марин Геуоргиев), „Литературен архив“ Мирела Костадинова, Румяна Пенчева, Весела Панайотова).

И за финал едно натрапващо се сравнение (ако не звучи нескромно): един от последните текстове в алманаха е на Сава Василев по повод 100-годишнината от първия брой на сп. „Златорог“, изданието, което Владимир Василев стопанисва почти четвърт век (1920 – 1944). Е, и „Света гора“ междувременно настигна по години именитото списание. Надяваме се донякъде и по качество.

Владимир Шумелов