Социални дейности

Представят във Велико Търново процедурата „Патронажна грижа“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ организира представяне на процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по ОПРЧР. Информационната кампания ще се проведе по график в градовете София, Велико Търново и Бургас.

В гр. Велико Търново информационният ден ще бъде на 28 януари 2019 г. (понеделник), от 10:30 до 14:00 часа в зала „Царевец“ на хотел „Премиер“ – В. Търново. Условията за кандидатстване и допустимите кандидати по схемата ще бъдат разяснени от експерти от Управляващият орган на ОПРЧР. Общият бюджет на процедурата е 45,7 млн. лева. Крайният срок за кандидатстване е 17:30 ч. на 28.02.2019 г.

Общата цел на операцията е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им. Специфичната цел на операцията е да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

По схемата ще бъде изградена мрежа от мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете на възрастни и хора с увреждания. Нуждаещите се ще бъдат консултирани и ще им бъде оказвана и психологическа подкрепа. Част от средствата по операцията могат да бъдат използвани за ремонт, обзавеждане и оборудване на помещения, както и за обучение на персонал. От услугата ще могат да се възползват възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и хора с увреждания и техните семейства.

Интегрираните услуги ще се предоставят не по-малко от 12 месеца, а всяко лице ще може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден. Очаква се схемата да обхване 17 000 възрастни и хора с увреждания, а по нея да кандидатстват около 260 доставчици на социални услуги. По процедурата е допустимо и общо проектно предложение на група общини. Предоставянето на „Патронажна грижа“ трябва да стартира още през пролетта на 2019 г., а активното предоставяне на услугата да започне през летните месеци и есента на тази година.

Повече информация и всички документи за кандидатстване могат да се видят на сайта на ОПРЧР: http://esf.bg/procedures/patronazhna-grizha-za-vazrastni-hora-i-lica-s-uvrezhdanija-komponent-2/, както и в  Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020): https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/2e1c6f81-5bf4-4d16-9097-a6d54b0db2b6.