Денят

Представят във Велико Търново две процедури по Оперативна програма „Околна среда“

Днес от 10.30 часа в Конферентната зала на Областен информационен център – Велико Търново ще се проведе информационен ден за представяне на процедури „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ и „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014–2020 г.

Допустими кандидати по двете процедури са общини, юридически лица с нестопанска цел, структури/звена в структурата на МОСВ и МЗХГ (ИАГ и нейните структури),  научни институти. За участие са поканени експерти и специалисти по екология от 10-те общински администрации, потенциални бенефициенти и заинтересовани страни от Великотърновска област. Участниците в срещата ще бъдат запознати с Насоките за кандидатстване по процедурите – финансови параметри, допустими бенефициенти и дейности, условията и продължителността за изпълнението им и др.

Процедура „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ има за цел изграждане, развитие и поддържане на визия за Натура 2000, чрез планиране и провеждане на 25 регионални информационни кампании. Допустимите дейности включват организация и провеждане на атрактивни и иновативни събития – фестове, паради, фестивали, природо-научни творчески конкурси, културни и арт практики, пътуващи семинари, пресконференции и др., за популяризиране възможностите за развитие на местните общности, популяризиране на бизнес модели и на добри практики и опит от други региони/държави, свързани с възможностите, които мрежата Натура 2000 предоставя.

Срокът за кандидатстване е до 17:30 часа на 27 януари 2020 г. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за едно проектно предложение е 71 400 лв. с ДДС. Проектните дейности по одобрен проект следва да приключат най-късно до края на 2023 г.

Процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ цели определяне на възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за целеви видове от мрежата Натура 2000 за период от 10 години. Допустимите дейности предвиждат изготвяне на план за действие за животински и растителни видове, за които няма съгласувани задания по реда на Наредба № 5/1.08.2003, разработване на методики за проучване, вкл. картиране, мониторинг и провеждане на теренни проучвания, необходими за изготвянето на плановете, както и провеждане на обществени обсъждания и други форми на участие на заинтересованите страни.

Максималният размер на БФП за проект за животински видове е до 300 000 лв. с ДДС, а за проект за растителни видове – 100 000 лв. с ДДС. В зависимост от проектни предложения за планове за действие, сроковете за кандидатстване по процедурата са съответно 11 февруари и 12 май 2020 г.

Пълната информация и документи за двете процедурата могат да се намерят в информационната система ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.