Община

Представиха развитието на Северен централен район пред областните управители

Заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район се проведе в Областна администрация Велико Търново. Заседанието бе свикано и открито от проф. д-р Любомира Попова – председател на Регионалния съвет и Областен управител на Велико Търново.

В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

Юлиана Николова и Тихомира Трифонова от Агенция „Стратегма“ ООД представиха резултатите от извършената междинна оценка на Регионалния план за развитие на Северен централен район 2014 – 2020.

По отношение на социално-икономическото развитие на Северен централен район се наблюдават ограничен напредък в преодоляването на вътрешнорегионалните различия в района. Налице е положителна тенденция за намаляване на безработицата в Северен централен район. Различията в размера на средната годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение слабо се увеличават в сравнение с периода 2004 – 2008 г.

Основните препоръки, които отправят експертите са за увеличаване устойчивостта на постигнатите резултати, както и въвеждане на мерки, осигуряващи по-висока устойчивост и интензивни дейности за по-добро развитие на региона.

Необходимо е да се извърши преглед на подхода за събиране на информация за изпълнението на специфичните индикатори на регионалния план за развитие и изготвянето на годишните доклади за изпълнението му, както и изработване на механизъм за отчитане на приноса на националното и местно финансиране към развитието на района.

Представените резултати от извършената междинна оценка бяха обсъдени от членовете на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район.