Съд

Председателят на ВТОС със служебна грамота и благодарност от ВСС за проявен висок професионализъм

Административният ръководител – председател на Окръжен съд – Велико Търново Теодорина Димитрова е сред 22-мата съдии, поощрени от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за постигнати високи резултати при изпълнение на служебни задължения. По предложение на членовете на колегията – Георги Чолаков – председател на ВАС, Атанаска Дишева, Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков, са поощрени членовете на работни групи, сформирани с решение на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия. Сред тях е и административният ръководител – председател на Районен съд – Велико Търново Младен Димитров.

На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт и чл. 303, ал. 3,  т. 1 от ЗСВ те получиха отличие „служебна благодарност и грамота“, както и парична награда в размер на 500 лв.

Постоянно действащите работни групи за наказателни дела, граждански, търговски и фирмени дела, и административни дела бяха сформирани към Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ относно допълване кодовете и определяне на коефициенти за тежест за целите на отчитане в модула за натовареност в Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). Основните задачи пред работните групи са допълване на Номенклатурата на статистическите кодове, разпределянето им в групи по законово основание и определяне на коефициент за тежест в съответните Приложения към Правилата за оценка натовареността на съдиите, включително изменения и допълнения на ПОНС и други въпроси, свързани с натовареността.