Здравеопазване Община Общински съвет

Предлагат стипендии за отлични студенти в медицински направления, които да останат да работят в община В. Търново

Община Велико Търново да отпусне стипендии за студенти в медицински направления предлага д-р  Стела Стефанова –  управител  на  СБАЛПФЗ  „Д-р Трейман“  ЕООД. Условието е студентите, на които ще бъдат отпуснати субсидиите, да постъпят на работа в продължение поне  на 5  години в някое от лечебните заведения, собственост на Община Велико Търново.

На  територията  на  Община  Велико  Търново  функционират четири лечебни заведения за болнична помощ: –  Специализирана  болница  – „СБАЛПФЗ  „Д-р Трейман”, „Комплексен   онкологичен   център, „Център за психично здраве –  Велико Търново”,  „Център  за кожно-венерически заболявания –  Велико Търново”. В  общинските  лечебни  заведения  за  болнична  помощ  има  97  щатни  лекарски длъжности, от които заети, включително по съвместителство, са 61.25. На основен трудов договор  в  тях  работят  55  лекари,  т.е.  90  %.  Аналогично  е  положението  и  при медицинските   специалисти   по   здравни  грижи   /фелдшери,   медицински   сестри, медицински лаборанти, рентгенови лаборанти, рехабилитатори, помощник-фармацевти/. Най-голям е процентът във възрастовата група 55 -6 4  години –  28 лекари  в  болничната  помощ.  При  медицинските  специалисти  по  здравни  грижи  в болничната помощ, разпределението по възраст е: до 35 години –  5, над 65 години –  20 човека, от 55-64 години –  41 /по данни от годишните статистически отчети на лечебните заведения към РЗИ – Велико Търново/.Средната възраст на лекарите е висока. Само 6 % от тях са на възраст до 45 години. При медицинските специалисти на възраст до 45 години са 48 %.

В  13  от функциониращи  общо  34  социални услуги на територията на Община Велико  Търново  са  разкрити  28  щатни  длъжности  в  професионални  направления „Здравни  грижи“  и  „Медицина“.  От  щатните  длъжности  25  са  заети  по  трудово правоотношение, като вакантни са работните места за рехабилитатор -1  бр., медицинска сестра -1,5 бр. и лекар – 0,5 бр. Разпределението  по  възраст  на  работещите  в  социалните  услуги  медицински специалисти е следното: от 31 до 40 г. –  3, от 41 до 50 г. –  3, от 51 до 65 г. -12, над 65 г.-7. Средната възраст на медицинските специалисти е висока. 48% от тях са на възраст между 51 и 65 години.

Стипендиите  се  отпускат  ежегодно  от  бюджета  на  Община  Велико Търново,  при  съблюдаване  на  фиксиран  брой  студенти  от  определени  специалности, обучаващи се по професионални направления „Здравни грижи“ и „Медицина“, в редовна форма на обучение, както следва:

–   Професионално  направление  „Здравни  грижи“,  специалност  „Медицинска сестра“, „Акушерка“ –  8 бр.

– Професионално направление „Медицина“, специалност „Медицина“ – 4 бр.3

–  Професионално направление „Здравни грижи“, специалност „Рехабилитатор“ -3 бр.

Необходимите финансови средства за осигуряване на стипендии ще се залагат в рамките на бюджета на Община Велико Търново за съответната финансова година.

Предстои предложението на д-р Стела Стефанова да се гласува от великотърновските общински съветници.