Икономика

Предлагат да прекратяваме регистрацията на колата онлайн

Заявлението за прекратяване на регистрацията на превозно средство да може да бъде подавано и по електронен път чрез информационната система за електронни услуги на МВР, предвиждат промени в Наредбата за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета.

Това обаче ще става, ако заявителят притежава валиден квалифициран електронен подпис. След подаването на заявлението по електронен път органите по регистрация изпращат потвърждение или отказ до заявителя също по електронен път. Ако той получи потвърждение, ще бъде уведомен, че услугата ще бъде извършена след заплащане на държавна такса.

Друга промяна предвижда прекратяването на регистрация на моторно превозно средство да може да се извършва във всяко едно звено „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР, като се регламентира и редът за отразяване на тази информация в националният регистър на пътните превозни средства.

Облекчава се и редът за възстановяване на регистрацията на автомобил, чиято регистрация е прекратена въз основа на издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка по Закона за движението по пътищата.

Отпада изискването за промяна на данните за вида на горивото в свидетелството за регистрация, когато се монтира газова уредба, като преходният срок е бил не по-късно от 3 години от първоначалната проверка на уредбата. С оглед облекчаване на административната тежест за гражданите и бизнеса се предвижда премахване на изискването за писмено упълномощаване, когато превозното средство е собственост на две и повече лица, като действията по регистрация да могат да се извършат по искане от един от съсобствениците.

Облекчава се режимът за монтажа на табелите с регистрационен номер, като в случаите когато се извършва идентификация на превозното средство в пунктовете за регистрация, табелите с регистрационен номер да могат да се монтират в пункта от служители на „Пътна полиция“, а в случаите когато не се извършва идентификация на превозното средство в пунктовете за регистрация, само по желание на собственика табелите с регистрационен номер могат да се монтират от служители на „Пътна полиция“.

В наредбата се увеличава от една на три години срокът за предоставяне на временни табели с регистрационен номер. Целта е да се намали административната тежест по отношение на търговците на автомобили.