Политика Поминък

Предлагат данъчни облекчения за фермери, които ползват евросубсидии

Физически лица, регистрирани като земеделски стопани, които са получили субсидия или друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за развитие на селските райони, да ползват данъчни облекчения, предвиждат промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесен в Народното събрание от група депутати.
Записано е данъчното облекчение да е под формата на намаляване на сумата от годишните данъчни основи с размера на получената през годината субсидия, съответно подпомагане от двата фонда, до размера на годишните данъчни основи преди намалението, но с не повече от 100 000 лева.

Подобна промяна се предвижда чрез заключителните разпоредби в Закона за корпоративното подоходно облагане. Тя предвижда, че регистрираният като земеделски стопанин има право на да намали данъчната си печалба, реализирана от производство на непреработена растителна и животинска продукция, с размера на получената субсидия или подпомагане от двата фонда, до размера на финансовия данъчен резултат преди облагането, на с не повече от 100 000 лева.
Целта на промените е да се подпомогнат всички земеделски стопани и то най-вече малките и средните, които са тежко уязвими, пише в мотивите към законопроекта. В дългосрочен план това ще доведе до повишаване на конкурентоспособността на българското земеделие на международния пазар, аргументират се депутатите, вносители на промените.