Поминък

Предлагат въвеждане на електронна трудова книжка

С писмо до парламентарните комисии по труда, социалната и демографска политика, и по икономическа политика, иновации и туризъм, БСК настоява за стартиране на дебат за промени в Кодекса на труда, отнасящи се до въвеждането на електронна трудова книжка.
Според работодателите ползите са няколко:
минимизиране на негативните последици за работещите, които съществуват сега при загуба и унищожаване на трудовата книжка, липса на печати и подписи, и пр.;
повишаване нивото на контрол при спазване на трудовото законодателство, увеличаване броя на предоставяните електронни услуги и намаляване на дела на трудово-осигурителни измами. Чрез електронизиране на трудовата книжка ще се осигури достъп до вписаната в нея информацията в реално време на различни институции и заинтересовани страни (работник/служител, работодател, контролни органи и др.);
намаляване на административната тежест за работодателите – отпадане на необходимостта от връчването на уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ на работника или служителя, издаване на УП 2 и УП 3, тъй като информацията ще се попълва в „електронната трудова книжка“;
структуриране и обединяване на информацията в национален обхват, което позволява допълнителен анализ, който да се ползва като инструмент при формиране и провеждане на политики на пазара на труда; електронният регистър предоставя възможност за последващ обмен и интегриране на данни с информационните регистри на други институции – ГРАО, НАП, НОИ, НЗОК и др.