Полиция

Предвиждат при изгубена лична карта да удостоверяваме самоличност с акт за раждане

Когато вадим нова лична ката, но не можем да представим документ за самоличност или заместващ го такъв поради загубване, кражба или унищожаване, удостоверяването на самоличността да става с представяне на акт за раждане. Това предвиждат промени в Закона за българските лични документи, качени за обществено обсъждане.

Предвижда се да отпадне изискването за представяне на копие на документ за завършено образование, при подаване на заявление за подмяна на чуждестранни шофьорски книжки с българска, тъй като се касае за признаване на вече придобита правоспособност за управление на моторно превозно средство, а изискването за образование е национално и е относимо към първоначално издаване на книжката.

Разширяват се случаите, при които ще може да се вади шофьорска книжка до три работни дни. От 2021 г. ускорената услуга се ползва при подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство поради изтичането на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат.

С промените се предлага да се разшири обхвата на тази услуга, като се добавят и случаите на: първоначално придобиване на правоспособност за управление на МПС от определена категория; подмяна на книжката поради придобиване на правоспособност за управление от нова категория;  възстановяване на правоспособност, след като на водача са били отнети контролните точки; възстановяване на правоспособност, след като водачът се е отказал от категории.

В Закона за българските лични документи е създадена правна възможност личните карти на българските граждани да съдържат удостоверения за електронна идентичност. Това осигурява функционалната възможност личните карти да бъдат използвани като носители на електронен идентификатор по смисъла на Закона за електронната идентификация. Като допълнителна мярка за постигане на масова употреба на електронната идентификация е регламентирана възможността за запис на удостоверения за електронна идентичност в документите тип „паспорт“, както и в разрешенията за пребиваване, които се издават на пребиваващи в Република България чужденци.

Предвидена е също така възможност при определени условия да бъдат издавани паспорти със срок на валидност от 10 години, както и временна карта за самоличност, когато са отнети документите по Закона за българските лични документи, съгласно чл. 68, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс.

Всички тези разпоредби влязоха в сила на 02.08.2021 г., но на практика те не могат да бъдат осъществявани от дирекция „Български документи за самоличност“ при МВР, тъй като все още по обективни причини не може да бъде приключена процедурата по обществена поръчка с предмет „Проектиране, изграждане и управление на Система за издаване на български лични документи поколение 2019 г.“, която е пряко обвързана с горепосочените законови положения, пише в мотивите към законопроекта.