Съд

По 1730 дела са се произнесли съдиите от Окръжния съд във Велико Търново през 2021 година

Окръжният съд във Велико Търново проведе годишното си отчетно събрание, по време на което бе представен докладът за дейността на съда през 2021 година. Данните обобщи и. ф. административният ръководител – председател на ВТОС г-жа Теодорина Димитрова. Официални гости бяха съдия Янко Янев – административен ръководител – председател на Апелативен съд – Велико Търново; съдия Йорданка Матева – зам.-  председател на Административен съд – Велико Търново; прокурор Николай Иванов от Окръжна прокуратура – Велико Търново; административните ръководители на районните съдилище от съдебния окръг и Веселка Коева – председател на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия – Велико Търново.

В резюмето си съдия Димитрова даде много добра оценка за  работата на съдиите от Окръжен съд – Велико Търново. Тя подчерта, че Съдът е работил с намален състав в сравнение с 2020 година и в условията на пандемия,  при отсъствие на съдии и служители, поради заболяване и отлагане  на дела по обективни причини. Въпреки това в края на годината са  останали висящи почти същия брой дела като през 2020 година. „И през 2021 година традиционно се работеше в динамична обстановка, както обществено-икономическа и политическа, така и в среда на динамично развиващо се законодателство. Въпреки тези условия Великотърновски окръжен съд се справя успешно с предизвикателствата“, подчерта съдия Димитрова.

Общо 2336  дела са стояли за разглеждане в Окръжен съд – Велико Търново през отчетната 2021 година. От тях 1684 граждански и 652 наказателни дела. В сравнение с предходната 2020 година, през 2021 година е налице увеличение на общия брой дела за разглеждане с 51 броя.  Новопостъпилите дела през 2021 година са били 1729 броя, а 600 броя са били висящи към началото на годината (постъпили в предходен период). От общия брой дела, Окръжен съд – Велико Търново е разглеждал 1018 броя като първа инстанция, а останалите – като въззивна.

От стоялите за разглеждане 2336 дела, през 2021 година са приключени 1730, или приблизително 74%. Този показател бележи устойчивост, тъй като съотношението на свършени към общо дела за разглеждане през 2020 година е също 74%.

Средната действителна натовареност на съдия през годината е била 15,27 дела на месец, като се е повишила значително спрямо 2020 г., когато тя е била 12,55 дела на месец.  Увеличението ù спрямо 2020 година е с три пункта, като за сравнение за 2020 година е налице увеличение на действителната натовареност на съдиите спрямо 2019г. с малко повече от единица. Това е резултат от ежегодно освобождаващите се щатове за съдия

поради навършване на възраст 65 години на съдиите, както и на липсата на успешно приключил конкурс за назначаване през последните 5 години.

По отношение на наказателните дела, през 2021 година в Окръжен съд – Велико Търново като първа инстанция са разглеждани 75 броя наказателни дела от общ характер (НОХД) и 323 частни наказателни дела (ЧНД). От разглежданите НОХД, по видове престъпления, 8 са били по глава II от специалната част на НК – „Престъпления срещу личността“, от които 2 броя по чл. 115-116 от НК („Убийство“) и 6 броя по чл. 123 от НК („Причиняване на смърт по непредпазливост поради немарливо изпълнение на дейност или занятие, представляващи източник на повишена опасност“). Делата по обвинения за престъпления срещу собствеността са били 6 броя. 17 броя са били тези за стопански престъпления. 8 броя са били делата за престъпления срещу финансовата, данъчната и осигурителната система. Разгледани са 4 дела за престъпления против действието на държавните органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, като две от тях са били за престъпление по чл. 302 от НК (квалифициран състав на подкуп) и едно за престъпление по чл. 304 от НК (подкуп на длъжностно лице). Образувано е и едно дело по обвинение за извършено престъпление по чл. 277а, ал. 7 от НК (укриване на предмети, материали, оръдия или компютърни програми, предназначени за търсене, съхранение, изменение или пренасяне на археологически обекти).

Най-голям брой дела – 32 бр. от разглежданите са били за общоопасни престъпления, от които най-голям дял заемат тези по чл. по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 НК (производство, пренасяне, изготвяне, търговия и други на наркотични вещества) – общо 17 броя. За престъпления по чл. 343 ал. 1 б. в и чл. 343 ал. 3 б. б и ал. 4  от НК (за причиняване на смърт в следствие на пътно-транспортни произшествия) са разглеждани общо 14 дела. Само по едно дело за престъпление по чл. 330, ал. 2 и 3 от НК /палеж/ са заседавали великотърновските магистрати.

През отчетния период видове дела бележат устойчивост по брой в сравнение с предходни периоди, като се забелязва леко повишаване на делата образувани във връзка с състави на производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. с наркотични вещества.

През 2021 година в Окръжен съд – Велико Търново са разгледани 19 броя дела по чл. 64-65 от НПК (мерки за неотклонение), 5 броя по Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА) и 67 броя по Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС). През 2020 година броят им е бил съответно – 26 броя дела по мерки за неотклонение, 6 броя по ЗЕЕЗА и 69 броя по ЗСРС. По отношение на делата по ЗСРС през 2021 година по всичките 67 искания са дадени разрешения, а само по едно от тях има частичен отказ.

92% от всички стояли за разглеждане наказателни дела през годината са приключени в инструктивния тримесечен срок, като този висок процент се запазва от преходните години. Резултатите от въззивната и касационната проверка сочат, че през годината са били потвърдени 47,82% от постановените от Окръжен съд съдебни актове по наказателни дела, 15,21% са били изменени и 36,95% са били изцяло отменени.

Внесените прокурорски актове за 2021 г. са 53 бр. От тях внесени с обвинителните актове са 37 бр. и 16 броя са внесени споразумения по чл. 382 НПК. Постановени са общо 23 присъди. Съдени са общо 70 лица, като са постановени осъдителни присъди по отношение на 48 лица. 43 са осъдени на „лишаване от свобода“ до 3 години, на „лишаване от свобода“ над три години до 10 години е осъдено едно лице, и едно лице и осъдено на лишаване от свобода над 10 години. През 2021 г. няма осъдени лица на доживотен затвор и доживотен затвор без право на замяна.

През отчетения период в Окръжен съд – Велико Търново има три първоинстанционни оправдателни присъди. От общия брой съдени лица има три оправдани лица.

През 2021 година няма образувани дисциплинарни проверки срещу съдии и няма налагани наказания.