Образование

По пет нови програми ще обучават студенти НВУ „Васил Левски“ и СУ „Св Климент Охридски“

Пет съвместни програми разработват по проект Националният военен университет „Васил Левски“ и  Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Четири от програмите – Изкуствен интелект, Геоинформационни технологии при управление на кризи, Геоинформационен мениджмънт и приложения и Комуникационни технологии в сигурността – са магистърски, петата – Киберсигурност, е докторска програма, съобщи зам.-началникът по учебната и научната дейност на военния университет полк. Николай Урумов. Всички програми ще бъдат дигитализирани, като 3 от тях – Изкуствен интелект, Геоинформационни технологии при управление на кризи и Геоинформационен мениджмънт и приложения – ще бъдат и на английски език и ще се предлагат за обучение в партньорство с Военно-техническата академия в Букурещ, Румъния.

Обучението по програмите ще стартира от учебната 2022/23 г. Близо два 2 милиона лева е бюджетът на проекта. 85 на сто от средствата се осигуряват от Европейския съюз, останалите са национално финансиране.

Очаква се на първия етап да бъдат приети 50 български и чуждестранни студенти, платено обучение. Те ще завършат с диплома, подписана от ректорите на двете висши училища.

Предвидено е изграждането на виртуален университет с онлайн учебно-методически комплекти, включително  онлайн ГИС образователна платформа, както и закупуване на необходимото оборудване и софтуер за въвеждане на дигиталното образователно съдържание, чрез които да се постигне ефективно използване на иновативни цифрови технологии в образователния процес. Проектът предвижда обучения за усъвършенстване на чуждоезиковите и дигиталните умения на преподавателите,  както и изходящи мобилности и краткосрочни специализации при асоциирания партньор, резултатите от които ще бъдат мултиплицирани чрез споделяне на преподаватели между НВУ и СУ „Св. Климент Охридски“. За създаване на ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда и за постигане на адекватно съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, партньорите по проекта ще изградят единен кариерен център и система за проследяване на реализацията на завършилите студенти. Предвидено е също така организиране на кариерни борси и акселератори, както и допълнителни курсове за студентите, насочени към придобиване на предприемачески умения и социални компетентности.

Ръководител на проекта от страна на НВУ е доц. Ваня Димитрова, директор на Институт „Научноизследователска и иновационна дейност“, а от страна на Софийския университет – проф. Климент Найденов, декан на Геолого-географския факултет.