Икономика Политика

По-високи данъци за стари коли и забрана за внос на дизелови предвижда Интегрираният план за енергетика и климат

Забрана за внос на стари коли у нас и по-високи данъци за замърсяващите автомобили, са част от мерките, които се предлагат да се въведат в България, предвижда актуализираният Интегриран план за енергетика и климат.

В сектор „Транспорт” мярка, която може да бъде реализирана след одобрение от страна на Европейската комисия, предвижда модернизиране на автомобилния парк чрез налагане на ограничения върху вноса на употребявани превозни средства с екологична категория под Евро 4. Целта е да се спре „изхвърлянето“ на стари дизелови превозни средства на българския пазар, пише в плана. Друга мярка предвижда отнемане на регистрацията на превозните средства, които не покриват изискванията за гранични стойности на емисии от отработили газове съгласно нормите, утвърдени за съответната им екологична категория, напр. такива с отстранен катализатор или филтър за дизелови частици. В плана се залага още да се дават субсидии за приемане на скрап от стари дизелови превозни автомобили, ако се ограничи техният внос.

Предвижда се и въвеждането на зони с ниски емисии (LEZ) в случаите, когато видът и степента на замърсяване на атмосферния въздух увеличават значително риска за човешкото здраве или за околната среда или при непостигане на нормите за вредни вещества (замърсители). Предвидено е съответният общински съвет с наредба да определи реда и условията за създаването на тези зони на територията на цялата община или на част от нея. С наредбата може да бъде ограничено движението на моторни превозни средства или на определени категории и/или определени екологични групи на територията на съответната община или зона.

Планира се и насърчаване на използването на хибридни и електрически превозни средства. Една от мерките предвижда определяне на стандарти за консумация на енергия в движение, както и на норми на емисии (приложими не само за първоначална регистрация, но и за последваща продажба/ регистрация на превозни средства).

Планира се въвеждане на зони за достъп (особено в централните градски райони) само с енергийно ефективни и превозни средства с ниски емисии.

Собствениците на стари и замърсяващи коли пък ще плащат по-високи данъци. В плана е записано, че се предвижда въвеждане на прогресивно данъчно облагане, насърчаващо използването на енергийно ефективни и превозни средства с ниски емисии. За целта ще се дават  директни субсидии за закупуване на нови превозни средства с нулеви емисии (валидно за ограничен брой/време, до достигане на минимален брой на такива превозните средства). Ще се отпускат и данъчни кредити за закупуване на такива автомобили, както и възможност те да се движат в бус лентите.

Предвижда се използването на електрически превозни средства за нуждите на публичната администрация и местните власти, както и стимулиране на преход на таксиметровите компании и обществените превозвачи към използването на превозни средства с нулеви емисии.

На годишна база към 1 декември 2023 г. броят на електрическите превозни средства нараства с 65% от 8 791 на 14 517, а на хибридните превозни средства – с 52% от 30774 на 46 779.

По отношение повишаването на енергийната ефективност, която е стратегически свързана с обновяването на сградния фонд, приоритет ще бъде съчетаването й с използването на възобновяеми енергийни източници в сградите, пише още в плана. Ще се дава приоритет на навлизането на високоефективните охладителни и отоплителни инсталации, на въвеждането на иновативните технологии, използващи геотермална, хидротермална и слънчева енергия, и на използването на отпадна топлина и студ.

Освен това ще се насърчава използването на ефективно централно отопление и централно охлаждане. Предвижда се, чрез нови топлофикационни мрежи – локални и разширения на съществуващите, да се задоволят потребностите в сградите от обществен сектор и услугите, които не са свързани към централно отопление. Потенциалът за енергийна ефективност на инфраструктурата на централното отопление и охлаждане се съдържа в рехабилитацията на топлопреносните мрежи.

Предвижда се използването на най–ефективните способи за пренос на топлоносител посредством предварително изолирани тръби и нарастване дела на използване на отпадната топлина с цел намаляване на топлинните загуби в мрежите. За повишаване на ефективността на топлопреносните мрежи се предвижда използването на усъвършенствани стратегии за управление и решения за мониторинг като сензори и интелигентни измервателни уреди за оптимизиране на потока на топлина/охлаждане, включително намаляване на температурата на топлоносителите и интегриране на повече ВЕИ.