Образование Община

Почти 42 млн. лв. отделя за образование община Велико Търново през 2021 г.

41 676 869 лева са заложени в бюджета на община Велико Търново за 2021 година за образование. От тях 3 414200 лева представляват реализиран преходен остатък. През 2021 г. общата субсидия за делегирани от държавата дейности за функция „Образование“ е в размер на 38 222 276 лева, което представлява близо 65% от общата субсидия за делегирани от държавата дейности за Община Велико Търново. Увеличението за функция „Образование“ за 2021 година спрямо миналата година е в размер на 5 982 752 лева.

Ръстът във функцията е за осигуряване увеличение възнагражденията на педагогическите специалисти с 15% и осигурителните вноски от работодателя. За непедагогическия персонал разчетеното увеличение на възнагражденията e с 10%. Средствата за подпомагане заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование са в размер на 311 634 лева, разпределени по нов норматив за финансиране. /по 174 лв. за всяко дете в задължителна предучилищна възраст, записано в целодневна или полудневна форма на организация в детска градина/. През месец април средствата ще бъдат коригирани в посока намаление със 102 486 лева, т. к. в Община Велико Търново не е въведено задължително предучилищно образование за 4 годишните деца.

Стандартите за детските градини нарастват средно с 14%, а за неспециализираните училища, професионалните гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на обучение и дуална система на обучение, на специалните училища и центровете за специална образователна подкрепа – средно с 13%. Стандартите за ученик в други форми на обучение (вечерна, задочна, индивидуална и самостоятелна) се увеличават средно с 15%. Нормативите за финансиране на дейности по подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие и развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие се увеличават диференцирано с 10 до 15%.

Останалите допълващи стандарти се увеличават, както следва: за ученик в комбинирана форма на обучение – с 16%, за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение в първи и втори гимназиален етап – съответно с от 22% до 39%, в зависимост от вида на паралелката; за ученик с разширено изучаване на музика – с 16%. Допълващите стандарти за материална база и за поддръжка на автобуси остават в размерите от 2020 г.

Разходите за местни и дофинансирани дейности са в размер на 3824 483лева, от които 497 253 лева представляват реализиран преходен остатък. Във функцията са предвидени 828 988 лева за капиталови разходи и резерв за непредвидени и неотложни разходи за ремонтни дейности от 246 480 лева.