Община Общински съвет

Поставят под закрила 766 дка вековни гори в Церова кория и Момин сбор

 

766 дка вековни гори ва територията на община Велико Търново ще бъдат подставени под закрила. Предложението е на Сдружение „WWF –  Световен фонд за дивата природата, Дунавско карпатска програма България“. След теренно проучване през периода 2020-2021г. и кореспонденция, между Сдружението и ОП „Горско стопанство” – гр.  Велико Търново е взето решение за обявяване на гори във фаза на старост,  които са възприети като девствени гори, представляващи горски екосистеми със запазена структура. Горите, собственост на община Велико Търново, се намират в землищата на селата Церова кория и Момин сбор.

Опазването  на  старите  естествени  гори  е  поставено  като  приоритет  в Националната  стратегия  и  в  плана  за  опазване  на  биологичното  разнообразие,  както  и  в Националната стратегия  за развитие  на горското стопанство  в  България.  Старите  гори  са най- ценни от екологична гледна точка, тъй  като са дом на удивително биоразнообразие, те опазват водите,  предотвратяват  ерозията  и  наводненията,  пречистват  въздуха  и  обогатяват  почвите, поради  което  имат  огромно  значение  за  хората  и  за  поддържането  на  среда  на  живот  в условията  на  климатични  промени.  За  да  продължат  да  предоставят  тези  жизненоважни екосистемни услуги обаче е необходимо да се предприемат спешни мерки за тяхното опазване. Това са гори, съсредоточени предимно във вододайни зони и стръмни терени и не са били обект на  стопанска  дейност.  Критериите  за  определяне  на  тези  гори  са  естественост,  възрастова структура  и  естествени  граници.  Показателите  за  естественост  се  определят  от  естествения произход  на  дървостоя,  липсата  на  човешка  дейност,  наличието  на  разнообразна  възрастова структура, наличие на паднали, стоящи и умиращи дървета и наличие на типичните животни и птици.  За  девствени  гори  са  приети,  както  вековни  гори  над  100-120г.,  така  и  дървостои  на значително  по  –  ниска  възраст,  тъй  като  те  са  фази  от  развитието  на  природните  горски екосистеми.  Приблизително 160 до 230 години са нужни, за да се формира гора със характеристики на гора във фаза на старост.

Предложението ще бъде подложено на гласуване от Великотърновския общински съвет на 28 април.