Икономика Политика

Подпомагат финансово планински водачи и екскурзоводи

Министерството на туризма /МТ/ обявява обществена поръчка, с която се цели да се подпомогнат екскурзоводите и планинските водачи, инициирайки заетост чрез професионалните организации, в които членуват, съобщиха от ведомството.
Възложителят – министерството, е изпратил обявлението за публикуване в системата за електронни обществени поръчки на 8 февруари 2021 г.
Предметът на обществената поръчка предвижда наемане на външни експерти за популяризиране на малките и средни предприятия и Организациите за управление на туристическите райони за период от девет месеца.
С изпълнението на проекта се цели насърчаване на вътрешния туризъм и привличане на повече пътувания към районите на страната.

Финансирането на поръчката ще се осъществява със средства от ЕС по проекта „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на малките и средни предприятия в областта на туризма“ на обща стойност 3 млн. лева, финансиран по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.
Министерството на туризма допълнително ще информира за началната дата, от която заинтересованите страни могат за подават своите предложения.