Икономика

Повече наети по трудов договор и по-висока средна заплата през първото тримесечието на 2023 г. отчитат от статистиката

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2023 г. нарастват с 0.2 % спрямо края на декември 2022 г., и са 65.1 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономи­чес­ките дейности „Административни и спома­га­телни дейности” и „Операции с недвижими имоти” – съответно 11.2% и 8.5%, а най-голямо нама­ле­ние – в икономи­чес­ките дейности „Производство и разпределение на електри­чес­ка и топлин­на енер­гия и на газообразни горива“ с 9.5% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 9.0%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относи­тел­ният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 25.3% и 14.3%.

В края на март 2023 г. в сравнение с края на март 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение  нарастват с 0.4 хил., или с 0.6%. Най-голямо увеличение на наетите се на­блю­дава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Прера­бот­ва­ща про­миш­леност” съответно с 0.4 и 0.3 хиляди, а най-голямо намаление в дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 0.5 хи­ляди. В процентно изражение увеличението е най-значи­тел­но в дейност „Административни и спомагателни дейности”, а най – голямо намаление е регистри­ра­но в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

В края на първото тримесечие на 2023 г. в частния сектор са работили 66.9% от всички наети в област Велико Търново.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2023 г. в областта е 1 388 лв., за февруари – 1 375 лв. и за март – 1 425 лева.

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата в областта е 1 396 лв. и е с 6 лева по-висока спрямо предходното тримесечие, но е с 486 лв. по-ниска от средната за стра­ната (1 882 лева). В сравнение с останалите области в страната по равнище на работна заплата област Велико Търново се нарежда на 18—о  място.

Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2023 г. спрямо предходното четвърто тримесечие – с 21.4%, е регистрирано в икономическа дейност „Професионални дейности и научни изследвания“, а най-голямо намаление се наблюдава в дейност „Образование” – със 7.9%.

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата в област Велико Тър­но­во нараства с 19.3 % спрямо първото тримесечие на 2022 г., като най-голямо e увели­чението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; да­ле­косъобщения“ – с 45.6% и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 33.4%.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2023 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности:            „Финансови и застрахователни дейности ” – 2 343 лева и               „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 2 269 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство” – 913 лева;  „Други дейности” – 1 017 лева.

 Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства със 17.5%, а в частния сектор – с 20.4%.