Здравеопазване

Питейната вода на 12 880 души в 23 населени места в областта е била замърсена с нитрати през 2022 г.

Анализът на данните от мониторинга на питейните води в края на 2022 г. показва следното: – Системни и трайни отклонения по показател нитрати (над 50 мг/л) са установени в питейната вода на 23 селища от областта, водоснабдявани от 23 малки зони на водоснабдяване, преобладаващата част от които (20 броя) са категория 1 – в тях се добива и разпределя вода с актуален обем от 10 до 100 м3 /24 часа (Никюп, Патреш, Г. Липница, Вързулица, П. Сеновец, Иванча, Каранци, Ст. Стамболово, Страхилово, Алеково, Александрово, Деляновци, Совата, Х. Димитрово, Червена, Г. Студена, Камен, Виноград, Лозен, яз. Стамболийски – за Сухиндол), а 3 броя са категория 2 – в тях се добива и разпределя вода с актуален обем от 100 до 400 м3 /24 часа (Овча могила, Ореш и Козловец).

Замърсена с нитрати вода пият 5,7% (12 880 души) от жителите на областта. Спрямо предходните години относителният дял на населението от областта, консумиращо замърсена с нитрати вода се увеличава. Населението на едно селище от областта – с. Каранци пие вода със средногодишно съдържание на нитрати над 100 мг/л.

Застрашени от замърсяване с нитрати (между 35 и 50 мг/л) са питейните води в 21 селища, с население 10 426 души (4,62% от населението на областта – спрямо 4,71% за 2021 г.), които се снабдяват с питейна вода от 15 малки зони на водоснабдяване: 11 броя от зоните са категория 1 – в тях се добива и разпределя вода с актуален обем от 10 до 100 м 3 /24 часа за 12 населени места (Стрелец, Д. Шивачево, Бутово, Д. Липница, Дъскот, Обединение, Орловец, Морава, Николаево, Асеново, Н. Върбовка, Коевци), а 4 броя са категория 2 – в тях се добива и разпределя вода с актуален обем от 100 до 400 м3 /24 часа за 9 населени места (Сломер, Батак, Недан, Димча, Върбовка, Г. Сеновец, Г. Г. Тръмбеш, Ц. Извор и Сушица).