Социални дейности

Пенсионната система е поставена под натиск

Българската пенсионна система е изправена пред сериозни демографски предизвикателства. През 2021 г. се очаква разходите за пенсии да достигнат 9,9% от БВП. Това е записано в Конвергентната програма на България за периода 2021-2023 г., публикувана на сайта на Министерство на финансите.

Между 2025 г. и 2034 г., се очаква делът на разходите за пенсии от БВП да се задържи на относително постоянно ниво от около10.0% като влияние върху него ще оказва намаляващия брой на новоотпуснатите пенсии поради постепенното нарастване на пенсионната възраст и на изискуемия осигурителен стаж, пише още в документа.

Според Министерство на финансите в периода от 2035 г. до 2060 г., в резултат на процеса на застаряване на населението и очакваната по-висока средна продължителност на живота, фискалният натиск върху държавната пенсионната система ще се увеличи и разходите за пенсии като дял от БВП ще започнат да нарастват, достигайки най-високата си стойност от 12.5% през 2060 г.

През последната декада от прогнозния период може се очаква известно намаление на дела на разходите за пенсии до около 12.3% от БВП, което се дължи на прогнозираните от Евростат по-високи нива на раждаемост и известно увеличение на дела на населени-ето в работоспособна възраст към края на периода.

Проблемът със застаряването на населението не е безобиден – ако през 2019 г. на 100 лица между 20 и 64 г. съответстват 36 лица на възраст над 65 години, то през 2070 г. броят им ще нарасне до 60 на 100 лица.

В резултат от застаряването на населението и свиването на работната сила броят на заетите ще намалее с около 34%, а делът на възрастното население (65+) от общата численост на населението ще нарасне от около 21% през 2019 г. до 31% през 2070 г. Подобни числа поставят под огромен натиск пенсионната система.

След близо 10-годишен период на ежегоден ръст, през 2020 г. средният брой на лицата, за които са платени осигурителни вноски, намаля с повече от 100 хиляди. В дългосрочен план броят на осигурените лица следва тенденцията в броя на заетите, като до 2024 г. се очаква увеличение, а след това до 2070 г. тенденцията е намаляваща, което е резултат от намалението на населението в трудоспособна възраст, водещо от своя страна до свиване на работната сила и намаление в броя на заетите.

Общият брой на пенсионерите с пенсии за трудова дейност изплащани от ДОО, в дългосрочен план ще намалява. Този резултат е следствие от повишаването на законовите изисквания за достъп до пенсия и от негативните демографски тенденции в страната. Относителният дял на пенсионерите от общото население на страната обаче, се увеличава от около 30% през 2019 г. до 36% през 2070 г., пише още в програмата.