Образование

Педагозите на ВТУ проведоха 14-та студентска научна сесия

Традиционната за Педагогическия факултет Четиринадесета студентска научна сесия се проведе във ВТУ като в научния форум участваха 24 студенти, които представиха своите теоретико-емпирични изследвания в 20 доклади.

Деканът на Факултета проф. Венка Кутева-Цветкова откри научната сесия и приветства младите хора за дръзновението да се явят на този престижен форум, да представят разработените от тях теми, да споделят и обменят идеи. Като пожела успех на участниците, тя изрази увереността си, че те ще продължат своето научно израстване като магистри и докторанти на Педагогическия факултет, на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

Младите изследователи презентираха резултатите от своите проучвания пред научно жури, включващо преподаватели от всяка катедра на факултета – проф. дн Антония Кръстева от катедра Педагогика, доц. дн Марияна Булева от катедра Музика, доц. д-р Мирослава Петкова от катедра Теория и методика на физическото възпитание, доц. д-р Катя Симеонова от катедра Начална училищна педагогика, гл. ас. д-р Стефан Гостилов от катедра Предучилищна педагогика. Председател на комисията беше доц. д-р Рени Христова-Коцева – Зам. декан по НИД и МС. Форума уважиха проф. д-р Галя Бонева – Зам. декан по Учебната дейност и акредитацията, проф. д-р Радка Гайдова – ръководител на катедра Предучилищна педагогика, доц. д-р Илияна Николова ръководител на катедра Музика, преподаватели и докторанти.

Пред гостите, академичната комисия, научните консултанти и колегите си, студентите презентираха и дискутираха актуални проблеми в областта двигателната активност, физическата дееспособност и мотивация за спорт; музикалната теория и практика; интерактивността в образователния процес; отпадането на децата от училище, приобщаващото образование и образователната интеграция на деца със специални образователни потребности; образователната среда в съвременната детска градина и игрите на съвременните деца, възпитаване в толерантност и др. По традиция представените изследвания се публикуват в електронен сборник в Сайта на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” на страницата на Педагогическия факултет.

Студентските научни разработки бяха оценени в пет категории.

В категорията теоретична разработка беше отличена Милица Любенова Борисова, специалност „Педагогика на обучението по музика“, ОКС „Бакалавър“, 4 курс, с доклад на тема: „За съдбата на един знаменит мотив в музиката на Бетовен“, научен консултант доц. дн Марияна Булева.

За емпирична разработка научната комисия удостои Гергана Миленова Иванова, специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, ОКС „Бакалавър“, 3 курс, с доклад: „Установяване нивото на физическата дееспособност на 15-16−годишни лекоатлети“, научен консултант доц. д-р Мирослава Петкова.

Приложимост на научната разработка спечели Маргарита Пенева Василева, специалност „Предучилищна педагогика и логопедия“, ОКС „Бакалавър“, 3 курс, с доклад на тема: „Приложение на интерактивни табла „Играя и общувам“ в педагогическата и логопедичната практика“, научен консултант доц. д-р Петя Конакчиева.

Научното жури присъди две отличия за презентация на научното изследване: Милена Аленова Миланова, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 4 курс, ОКС „Бакалавър“, с тема: „Игрите на съвременните деца (анкетно проучване)“, научен консултант доц. д-р Рени Христова-Коцева и Стоян Иванов Стоянов, Ангелина Наскова Джурова, специалност „Социална педагогика“, 3 курс, ОКС „Бакалавър“, които участваха с два доклада „Отпадащи и изоставащи от училище – нестихващият проблем на българската образователна система. Причини и механизми за превенция“, „Фактори и причини за отпадане и изоставане от училище (социалнопедагогическо изследване)“ с научен консултант ас. д-р Катерина Златкова-Дончева.

За социална значимост беше отличена разработката на Емилия Светломирова Пенчева, специалност „Педагогика на обучението по музика“, ОКС „Бакалавър“, 4 курс, на тема „Чрез игрите към сцената – актуални подходи в детската вокално-драматична студия „Мамма миа“, научен консултант доц. Цветелина Славова.

Най-престижната награда – Плакет на Декана на Педагогическия факултет за цялостно представяне на научната разработка беше връчена на Християн Мариов Ангелов, специалност „Педагогика на обучението по музика“, ОКС „Бакалавър“, 4 курс, тема:„Музика и слово в пресечната точка на фолклор и православие (върху примери от „Верски песни“ на Стефан Драгостинов)“, научен консултант доц. дн Марияна Булева.

В Четиринадесетата студентска научна сесия беше учредена и нова награда за активно участие в студентските научни сесии. Грамота за активно участие н студентските научни сесии се присъди на Димитър Николаев Димитров, специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, ОКС „Бакалавър“, 4 курс, с доклад на тема: „Двигателна активност и мотивация за спорт на 11–12-годишни ученици от гр. Харманли“, научен консултант доц. д-р Стефания Беломъжева-Димитрова. Димитър Димитров заслужено получи тази награда, заради подчертания интерес към научните изследвания, които четири последователни години, представя на студентските сесии.