Съд

Отхвърлиха иска на Петко Стрелеца от Лясковец за 1 милион срещу държавата

Окръжен съд Велико Търново попари желанието на Петко Петков от Лясковец да осъди държавата за 1 милион лева. Магистратите са отхвърлили иска му срещу Прокуратурата поради недопустимост, а определението може да се обжалва идната седмица във Великотърновския апелативен съд.

Петко Стрелеца, който е осъден до живот за убийството на командоса Емил Шарков пред 2014 г., подаде искова молба срещу Прокуратурата на Република България, Висшия съдебен съвет, Европейския съюз и Европейската комисия. Искането за крупната сума лясковчанинът мотивирал с това, че бил станал жертва на незаконни действия на прокуратурата и полиция, че е бил преследван като най-големия престъпник и терорист, че се е чувствал заплашен, че ще го вкарат насилствено и престъпно в лудницата,поради което ищецът бил принуден да стои постоянно вкъщи през целия процесен период от почти 4 години, т.е. му е бил наложен незаконен домашен арест – незаконно лишаване от свобода.

Петков твърди, че бил подложен на психически тормоз, на жестоко, нечовешко и унизително отношение, което уронвало човешкото му достойнство и го принуждавало да върши и да приема действия против волята си, които пораждали у него чувство на страх, незащитеност и малоценност, от което тотално загубил вяра в българската прокуратура и полиция.

Недоволството на Стрелеца срещу Висшия съдебен съвет е обосновано с това, че „назначава прокурорите при стриктно съблюдаване на нравствените и професионални качества, което задължение, произтичащо от закона, той не е изпълнил”.

На Европейската комисия и Европейския съюз Петков е обиден, че не са издали мотивирано становище, след като многократно били сезирани с жалби от негова страна.

 

Ищецът претендира обезщетение за претърпени от него нематериални щети за времето от 01.08.2010 г. до 14.03.2014 г., през който период Прокуратурата и МВР са искали, без наложена принудителна медицинска мярка от съд, да настанят ищеца за принудително лечение в психиатрична болница, от което той е претърпял вреди в размер на 1000 000 лв., ведно със законната компенсаторна лихва от датата на предявяване на исковата молба, ведно с мораторната лихва за забавяне от първата дата на увреждането 01.08.2010 г. в размер на 964 860 лв. до окончателното изплащане на сумите.

Всички ответници по делото са дали становище за недопустимост на иска на Петко Петков.

Според магистратите от Окръжен съд Велико Търново депозираният от Петко Савов Петков иска е недопустим, поради което исковата молба следва да бъде върната на ищеца. Затова съдът е прекратил производството по делото. Определението подлежи на обжалване пред Великотърновския апелативен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

Мария Христова