Община Социални дейности

Професионално работиха социалните екипи в община Велико Търново през 2020-а

     Анализ на състоянието и ефективността на предоставяните от Община Велико Търново през 2020-а социални услуги  направи Съветът по въпросите на социалните услуги към местната администрация. На проведеното в Ритуалната зала на Общината второ заседание стана ясно, че акцент в дейностите през изминалата трудна година е  създаване на адекватни механизми в подкрепа на хората, чрез използване на различни източници на финансиране, разкриване на нови социални услуги за деца и семейства, за лица жертва на трафик и насилие, както и разширяване обхвата на грижите в домашна среда. На срещата бе отчетена добра координация и междуинституционално сътрудничество в предоставяне на грижа и подкрепа на нуждаещите се. Посочени бяха добри примери от практиката, сред които създаване на заетост за лица с увреждания – потребители на социални услуги.

От анализа на дейностите стана ясно, че продължава следване динамиката на времето, в което живеем, за да се предоставят адекватни  услуги спрямо потребностите на всеки. През 2020-а във функциониращите 30 социални услуги в община Велико Търново, делегирани от държавата дейност, са преминали общо 1375 потребители, при общ капацитет от 790 места, като в предоставяне на услугите са ангажирани общо 337 души персонал. Спрямо повишаването в Единния разходен стандарт през миналата година е реализирано увеличение с 27% на работните заплати на екипите в социалните услуги, което допринася за намаляване на текучеството и повишаване на мотивацията.

През миналата година в община Велико Търново са работили 34 клуба на пенсионера и инвалида, от които пет в старата столица. Изключително полезна за местните общности е дейността на 20-те центъра за работа с деца и младежи в малките населени места.  От общинския бюджет през 2020-а са финансирани общо 57 социални услуги. Сред тях са и Домашният социален патронаж в Дебелец с филиали в Ново село и Балван с 430 потребители и звено за услуги в домашна среда с почасово обслужване на 71 нуждаещи се. Реализирани са и много социални услуги по проекти – Кризисен център „Търновград, Общностен център за деца и родители „Царевград“, дейностите по проекта “Приеми ме“ и др. Адекватни и полезни мерки взе Община Велико Търново по време на пандемията, за да не останат без грижа и топъл обяд десетки възрастни и социално слаби.

Отговорно и ефективно управление на предоставяните в община Велико Търново социални услуги са констатациите от извършения контрол и мониторинг.  Повишаване на мобилността им искат потребителите, стана ясно още на заседанието на Съвета по въпросите на социалните услуги към местната администрация.