Икономика

Отворена е за кандидатстване процедура „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България – 2“

До 15 ноември 2020 г. по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 е отворена за кандидатстване процедура „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България – 2“. По процедурата ще бъдат финансирани общо 10 регионални информационни кампании, като една регионална информационна кампания може да включва няколко събития в едно или няколко различни населени места.

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата чрез конкурентен подбор е 714 000 лв. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за проект възлиза на 71 400 лв., като не е предвиден минимален размер на БФП. Процентът на съфинансиране на БФП по процедурата от ЕФРР  в  размер  на  85%, националното съфинансиране е 15%, като е допустимо и съфинансиране от страна на кандидатите без ограничение на неговия дял. По процедурата могат да се предоставят до 100% от максималния размер на допустимите разходи.

Допустими кандидати по процедурата са структури или звена в МОСВ и МЗХГ, включително Изпълнителна агенция по горите и нейни структури, отговорни за формиране,  прилагане  и  изпълнение  на  политиката  за подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания в областта  на  Натура  2000. Могат да кандидатстват също и общински администрации и научни институти, както и юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации), включително чрез техни клонове. По процедурата партньорството е допустимо, но не е задължително.

Допустими за финансиране са проектни предложения за организация и провеждане на информационни кампании по специфични теми, насочени към заинтересованите страни, вкл. атрактивни, иновативни форми на събития – фестове, паради, фестивали, природонаучни творчески конкурси, културни и арт практики и др., с цел осигуряване на широка обществена подкрепа и затвърждаване на интереса към Натура 2000. Събитията  следва  да  са  насочени  към  стимулиране  на  гражданското участие  в инициативи, утвърждаващи екологичната мрежа от една страна и от друга – към създаване на условия за осмислянето на ролята на Натура 2000 в развитието на местните общности. Планираните  дейности следва да отчитат спецификите  на  съответния регион и да са базирани на анализ на възможностите, които предоставя мрежата Натура 2000 за съответния регион.