Икономика

Осем каруци и три МПС на нарушители в горите са задържани през август

Осем каруци и три МПС на нарушители в държавните горски територии са задържали горските от Северноцентрално държавно предприятие – Габрово, през месец август. Предприятието стопанисва държавните горски територии в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. Предметите са задържани в резултат на контролната дейност на горските служители и мобилните контролни екипи. През месец август са извършени 2267 проверки, от които 799 на обекти за добив на дървесина, а други 792 на превозни средства. В посочения период са проверени и 368 ловци, както и 308 други физически лица, извършвали дейности в горите. В резултат на контролната дейност са съставени 17 констативни протокола и 58 акта за установяване на административно нарушение (АУАН), 56 от тях са за нарушения на Закона за горите, а останалите 2 за нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча. Наред с превозните средства са задържани още 75,3 пространствени  куб. м дърва, 26 куб. м  обла строителна дървесина, 4 моторни триони и 3 други ловни уреда  и боеприпаси. Дървесината, обект на разкрити и неразкрити, през месеца е в размер на 131,7 куб. метра.