Социални дейности

Омбудсманът поиска по-високи помощи за деца с увреждания, отглеждани от роднини

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до министъра на труда и социалната политика Деница Сачева и до председателя на парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика д-р Хасан Адемов, в която настоява в започналата процедура по приемане на бюджета за следващата година, да бъде намерено справедливо решение за размера на месечните помощи, отпускани за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното му образование, но не по-късно от 20-годишна възраст – чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца.

Става въпрос за коригиране на една дискриминационна практика по отношение на деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, които, когато се отглеждат в биологичните си семейства получават месечни помощи в размер на 930 лв., а когато се отглеждат в приемни семейства или при семейства на близки и роднини – баби, дядовци, лели, чичовци и др., получават едва 490 лв. – чл. 61, ал. 15, т. 1 и чл. 61, ал. 16, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

По справка от Агенцията за социално подпомагане се касае за 100 деца с над 90 на сто вид и степен на увреждане и за 155 деца с определени между 70 и 90 на сто вид и степен на увреждане, за които ще са необходими допълнително близо 600 000 лв. за година. Освен това е налице и друга несправедливост – децата определени между 70 и 90 на сто вид и степен на увреждане или трайно намалена работоспособност получават по 420 лв. или с 30 лева по-малко от децата, отглеждани от биологични родители – чл. 61, ал. 15, т. 2 и чл. 61, ал. 16, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

„Гражданите са недоволни, че независимо от тежкото положение на настаняваните деца с увреждания, които са с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност и доказаните им потребности, семействата на роднините или близките се оказват поставени в по-неблагоприятно положение от биологичните семейства“, аргументира тезата си омбудсманът, защото помощта е насочена към самите децата с увреждане, а не към този, който ги отглежда.Доц. Ковачева обръща внимание, че в повечето от случаите грижите за отглеждането на такива деца се възлагат на бабите и дядовците им, които са сериозно затруднени да посрещат възникващите разходи с получаваните от тях доходи, предимно от пенсии.

„В качеството си на омбудсман отбелязвам, че разликата в подкрепата създава реални предпоставки за накърняване на правата и най-добрия интерес на настанените деца. Определените размери на помощите по чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца са в противоречие с основни принципи в действащото законодателство в България, в т.ч. и в Конвенциите на ООН за правата на детето и за правата на хората с увреждания, а именно – за забрана за дискриминация и за осигуряване на адекватна подкрепа за умственото, духовното, моралното и социалното развитие на всички деца с увреждания, независимо дали са отглеждани от биологичните си родители или са настанени при роднини, близки или в приемни семейства“, пише още Диана Ковачева.

В заключение омбудсманът акцентира, че препоръката да бъдат взети мерки за осигуряване на справедлив размер на месечните помощи за семействата, полагащи грижи за деца с увреждания и попадащи в хипотезата на чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца, е подкрепена и от Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания.