Прокуратура

Окръжна прокуратура: 1454 лица в областта са били жертва на престъпления през 2020 г.

През 2020 г. прокурорите от Великотърновския съдебен окръг са наблюдавали 6149 преписки, от които новообразувани през годината –5620 броя, и са решили общо 5907 броя преписки. Това сочи годишният доклад на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Велико Търново прокурор Христо Христов.

През отчетния период са били образувани 2974 досъдебни производства. От общо приключените през годината 3778 досъдебни производства с прокурорски актове в съда са внесени общо 794 броя или 21 %.

Предадените на съд лица пред 2020 г. са 833, срещу 773 лица през 2019 г.

От извършените през 2020г. престъпления са пострадали 1454 физически лица (62 непълнолетни и 43 малолетни) и са ощетени 153 юридически лица.

Общо за периода спрямо 56 лица е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”, а на 5 лица е определена „Домашен арест”. Осъдени и санкционирани с влязъл в сила съдебен акт през 2020г. са 754 лица.

Наложените наказания през 2020 г. са 1022 бр. Най-голям брой са наказанията лишаване от свобода, изтърпяването на които е отложено с изпитателен срок. Следва наказанието глоба-наложено на 246 бр. лица. Ефективно изтърпяване на наказанието лишаване от свобода е наложено 131 пъти, а пробацията, като наказание е наложена на 100 лица.

Основните проблеми и недостатъци в наказателното правораздаване се дължат на бавност, недобро качество на провежданите процесуални действия и на изготвените въз основа на тях актове, посочва в доклада си прокурор Христо Христов. Според него извършваните промени в НПК следва да доведат до разтоварване на наказателния процес, особено във фазата на досъдебното производство, от излишен формализъм при събирането и проверката на доказателства, без да се нарушават правата на страните.

„Има необходимост от изменения в уредбата на съкратеното съдебно следствие, като неговото прилагане се обвърже тясно с активното съдействие на извършителя за разкриване на обективната истина във фазата на досъдебното производство, с обезпечаване правата на пострадалите, а също като се изисква задължително и съгласието на прокурора за прилагането му.

 

Необходимо е също да продължи периодичното обучение на разследващите полицаи по въпроси от криминалистично естество, отнасящи се до тактиката на провеждане на отделните действия по разследването и на разследването като цяло, а също и до методиката на разследване на отделните видове престъпления, особено срещу финансовата, данъчната и осигурителната системи, с цел преодоляване на допуснати слабости при разследването.“ – казва още административният ръководител на Окръжната прокуратура в старата столица.