Прокуратура

Окръжна прокуратура Велико Търново отчита 99,75% решени преписки в едномесечен срок

Прокурорите от Окръжна прокуратура – Велико Търново са решили 6653 броя преписки, от които 99,75 % са в едномесечен срок, съобщи окръжният прокурор Емил Денев по време на годишното отчетно събрание на Окръжна прокуратура – Велико Търново. То се проведе в присъствието на г-жа Пенка Богданова,  заместник на главния прокурор при ВКП, г-жа Мария Шишкова, заместник на главния прокурор при ВКП, г-жа Славка Славова – завеждащ отдел „Административен“ при ВКП, г-н Огнян Басарболиев – Административен ръководител и апелативен прокурор на АПВТ.

При отчета за дейността на прокуратурата, окръжният прокурор Емил Денев посочи, че през 2016 г. прокурорите са наблюдавали общо 6 963 броя преписки, от които новообразувани през годината – 6 340 броя, като са решили общо 6 653 броя преписки. Наблюдавани досъдебни производства са 6 324, като е налице увеличение на този показател с 311 дела.

През 2016 година са били образувани общо 3 101 досъдебни производства. Традиционно водещо място през последните три години заемат престъпленията против собствеността – 1124 броя, общоопасните престъпления – 1 003, престъпленията против личността – 296 броя и престъпленията против стопанството – 271. Следват документните престъпления – 143, престъпленията против реда и общественото спокойствие – 91 броя, престъпленията против дейността на държавни органи и обществени организации – 82 броя, и престъпления против брака и семейството – 60 броя.

От общо приключените 3 967 досъдебни производства, с прокурорски актове в съда са внесени общо 932 прокурорски акта срещу 1 014 лица. Обвинителните актове са 375 броя  срещу 425 лица, споразуменията са 380 броя срещу 412 лица и предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК са 177 броя, срещу 177 лица.

От предадените на съд 1 014 лица, осъдените и санкционирани с влязъл в сила съдебен акт са 1011 броя. Наблюдава се тенденцията за увеличаване на броя на наложените наказания лишаване от свобода ефективно, на прилагане на института на чл. 66 от НК, както и на наказанието глоба, като намалява прилагането на наказанието пробация. През периода в прокуратурите в съдебния окръг отново са постигнати отлични резултати и относно срочността за привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди. Относителният дял на постановените през 2016 г. оправдателни присъди и решения е едва 2,9 %.

Общият брой решени досъдебни производства за 2016 г. е 5 149 или 81.42 % от общо наблюдаваните.

Относителният дял на върнатите от съда дела през 2016 г. спрямо общия брой на внесените в съда прокурорски актове през същата година е минимален – 2,15 %. При съпоставяне с данните от предходните две години е видно, че през 2016 г. продължава тенденцията за намаляване на броя на върнатите дела от съда на прокуратурите във Великотърновски съдебен окръг.