Икономика

ОИЦ – Велико Търново приключи цикъл от информационни събития в региона

Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново проведе в общините от Великотърновска област поредица от информационни срещи на тема „Възможности за финансиране – 2017 г.“. По време на срещите бяха представени възможностите кандидатстване и финансиране на проекти от европейските фондовете до края на 2017 г.

В събитията участваха близо 140 представители на общинските администрации, бизнеса, обществени и неправителствени организации, читалища, учебни заведения, заинтересовани граждани и др. Присъстващите бяха запознати с предстоящите за отваряне процедури от оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Околна среда“, „Региони в растеж“, „Добро управление“.

Акцентирано бе и върху актуалните възможности за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). В част от събитията се включиха и представители на Регионалния офис на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) във Велико Търново – главните експерти Деян Дончев и Даниела Иванова. Те представиха предстоящите за отваряне мерки от ПРСР насочени към младите фермери, малките стопанства, преработката и маркетинга на земеделски продукти, инвестициите в неземеделски дейности, културното и природно наследство в селата, учредяване на организации на производители и собственици на гори.

По време на информационните събития екипът на Областен информационен център – Велико Търново отговори на редица конкретни въпроси, зададени от страна на участниците. На всички присъстващи бяха раздадени рекламно-информационни материали – брошурата „Европа в моя регион“ с информация и снимки от успешни проекти в общините от Великотърновски регион и брошура за дейността на ОИЦ – Велико Търново за периода 2012-2017 г.