Денят

ОИЦ – Велико Търново представи Споразумението за партньорство на България с ЕК за периода 2021-2027 г

Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново проведе онлайн информационно събитие на тема: „Споразумението за партньорство на България с ЕК за програмен период 2021-2027 г.“. Проявата бе част от общата кампания на Мрежата от областни информационни центрове за 2021 г., която се реализира в периода 22 ноември – 17 декември т.г. В събитието се включиха представители на общинските администрации от региона, академичната общност, представители на бизнеса, МИГ, обществени и неправителствените организации и др.

Йоанна Данчева, експерт „Информационно обслужване и услуги“ в ОИЦ – Велико Търново, разясни същността на Споразумението за партньорство, който е национален стратегически документ определящ стратегията на страната ни и приоритетите за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството, както и рамката за управление на средствата от еврофондове в България за следващите шест години.

Представени бяха целите на петте основни стратегически политики на ЕС в рамките на които ще се осъществяват европейските инвестиции през програмния период 2021-2027 г. – „По-интелигентна Европа“, „По-зелен, нисковъглероден преход“, „По-добре свързана Европа“, „По-социална Европа“ и „Европа по-близо до гражданите“. Определените цели ще бъдат постигнати чрез планирани мерки в съответните области и финансови интервенции в различните приоритети и направления.

Участниците в онлайн събитието бяха запознати с подхода „Водено от общността местно развитие“, който ще продължи да бъде приоритетен и през новия програмен период. Представен бе и Фонда за справедлив преход, от който регионите ще получават предимно безвъзмездни средства, като за България по този фонд са предвидени 1,295 млрд. евро. Представени бяха и десетте национални програми за периода 2021-2027 г. и техния принос към целите на Споразумението за партньорство, а също и 12-те програми за трансгранично териториално сътрудничество.

Предстои Споразумението за партньорство да бъде одобрено от Европейската комисия, а впоследствие и отделните национални програми, които през новия период ще оперират със средства от Европейските структурни инвестиционни фондове (ЕСИФ).