Община

ОИЦ – Велико Търново представи новия регионален подход за периода 2021-2027 г.

Областният информационен център (ОИЦ) – Велико Търново проведе онлайн информационно събитие на тема „Прилагане на новия регионален подход в България през програмен период 2021-2027 г. и изпълнение на Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“. Събитието бе част от общата кампания на Мрежата от информационни центрове за 2020 г. и в него се включиха 25 представители на общинските администрации от региона, академичната общност, неправителствените организации, представители на бизнеса и др.

Йоанна Данчева, експерт „Иформационно обслужване и услуги“ в ОИЦ – Велико Търново, разясни същността на Интегрираният териториален подход (ИТП), който ще е основен при изпълнение Програмата за развитие на регионите през следващия програмен период 2021-2027 г. Основен фокус в него ще е ефективното и териториално разпределение на инвестициите, според нуждите на съответния район и в интерес на местните общности. Водещи в прилагането на подхода ще са местните специфики и важността на всички територии и населени места, независимо от тяхното разположение, мащаб и административни граници. Основен аспект на интегрирания териториален подход е комбинирането на различни източници на финансиране за оптимално постигане на целите на местно ниво.

Интегрираният териториален подход ще се реализира през 2021-2027 г. чрез новия инструмент Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), които ще включват взаимосвързани и допълващи се проекти, при най-подходящата комбинация от ресурси и мерки за постигане на конкретни цели и решаване на специфични местни проблеми.

За целта всяка от програмите, съфинансирани от европейските фондове, ще задели поне 10 % от финансовия си ресурс за осъществяване на интегрирани подходи за териториално развитие. Ключовите изисквания към концепциите за Интегрирани териториални инвестиции предвиждат обвързан характер на проектните идеи и мерки, съответствие и принос за изпълнение на съответните интегрирани териториални стратегиите за развитие на регионите за планиране от ниво 2. Задължително е сътрудничеството между поне трима партньори, приоритетност на проектите с икономическа насоченост, обхващане на различни по вид и мащаб територии, интегриране на различни секторни дейности, както и максимална публичност и информираност и наличие на широка обществена подкрепа. Партньорството при подготовката и изпълнението на проектите предвижда участието на общини, административни звена и публични институции, бизнес, браншови и синдикални структури, учебни заведения или научни организации, НПО и обществени организации и др.

По време на онлайн събитието на ОИЦ – Велико Търново бяха представени и примерни модели за концепции на ИТИ, както и основните източниците на информация и разработените до момента документи, касаещи интегрираното териториално развитие за периода 2021-2027 г.