Икономика Община

Одобрена е Междинната оценка и актуализация на Областната стратегия за развитие в област Велико Търново

Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Велико Търново 2014-2020 към 31.12.2016 г. бе представен днес по време на заседание на Областния съвет за развитие. Заседанието бе открито от проф. д-р Любомира Попова. На представянето присъстваха и заместник областните управител инж Детелина Борисова и Ивета Кабакчиева.
Екипът от „Институт за управление на програми и проекти“, подготвил междинната оценка, няма конкретни препоръки за промяна на съдържанието на стратегическата рамка на стратегията за развитие с хоризонт 2020 г. Докладът бе приет единодушно.
В заключението бе посочено, че комплексът от изпълнени мерки и дейности по приоритетите за реализацията на стратегическите цели до 2016 г. постига напредък в няколко основни области на въздействие, както следва: Икономически растеж и развитие на конкурентоспособността на стопанските единици,повишена социална сигурност, равнопоставеност и перспективност, изградена съвременни инфраструктура, висококачествени комунални услуги, съхранено и развито уникално културно наследство и околна среда и предприети мерки за добро управление, сътрудничество и междуобщинско коопериране.
Пред Областния съвет за развитие бе представено и предложението за нови райони от ниво 2 (NUTS 2) в Република България на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Като най-приемлив за Област Велико Търново се очертава Вариант 2.