Общински съвет

Общински фонд „Заедно“ към Великотърновския общински съвет отчете дейността си за 2022 г.

През 2022 г. Управителният съвет на Общински фонд „Заедно“ към Великотърновския общински съвет е провел 6 заседания и са приети 22 решения. Местният парламент прие отчета на Фонда на последното си редовно заседание.

Фондът е разполагал със средства в размер на 60 000 лв. за финансиране на дейността му през 2022 г. С едно решение са определени максимални размери на подпомагане под формата на възстановяване на разходи за свободен наем на жилище до 1200 лв. на година, и за възстановяване на такси за обучение – до 2000 лв. Друго решение на Фонда определя  приоритетни сектори за подпомагане, а именно здравеопазване, образование и работещите в социалната сфера.

Предоставено е подпомагане под формата на възстановяване на такси за участие в основните курсове за придобиване на специалност – за всеки конкретен модул. Възстановени са такси за участие за индивидуално обучение по следдипломно обучение на специалисти, като на един кандидат по тази линия е отказано подпомагане, тъй като кандидатът не отговаря на условието на чл. 8, т. 3 от Правилника.

С 13 решения е предоставено подпомагане под формата на възстановяване на разходи за свободен наем на жилище в размер на 100 лв. месечно за срок от 1 година. С едно решение е предоставено подпомагане под формата на възстановяване на разходи за наем на общинско жилище, предоставено по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища.