Здравеопазване Общински съвет

Общинският съвет прие Програма за опазване на околната среда в общината за 2022 – 2027 г.

Три предложения на общински съветници бяха добавени към Програмата за опазване на околната среда /ПООС/ на територията на община Велико Търново с период на действие 2022 – 2027 г. приета на заседание на ВТОС. Едното е за добавяне на нови защитени територии на Евгени Коев от „ВМРО – Българско национално движение“ като сред тях са водното огледало на река Янтра, месността Дервеня, меадрите на Янтра, търновските височини и др.

Другите две предложения бяха на Якоб ван Бейлен от „Демократична България – обединение“. Той предложи нормата на фините прахови частици от 10 да стане 2,5. А за подобряване на акустичната обстановка на територатията на общината да се извършват ежегодни дейности като реконструкция на уличната мрежа, засаждане на широколистна растителност и озеленителни кампании, както и оптимизация на автомобилния трафик.

Големи дебати сред общинските съветници предизвика замърсяването от страна на дървообработваща компания на ул. „Дълга лъка“ във Велико Търново. Те припомниха, че още през 2016 година са спрели ОВОС на фирмата, но тя все пак е  получила комплексно разрешително. Монтирани са и датчици на две места във Велико Търново за измерването нивото на замърсяване и запрашеност за 24-часов мониторинг. Но реално Общината не може да контролира и въздейства на нормите, поясни Зорница Кънчева – Миладинова, директор на дирекция „Околна среда“ и допълни, че това го изпълнява РИОСВ- Велико Търново. Всички местни парламентаристи се обединиха около идеята за допълнителни действия за по-голям контрол върху качеството на въздуха от тази компания.

ПООС е разработена на основание чл. 79 ал.1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, обхващайки всички дейности, които произтичат като задължение на общините по опазване на околната среда. Основните задачи, които се поставят с Програмата са свързани с настоящи проблеми по опазването на околната среда в община Велико Търново, бъдещи мероприятия за намаляване на вредните последици от човешката дейност, както и изготвяне на план за действие, съдържащ схеми за организация на изпълнение, източници на финансиране и др., което следва да доведе до дългосрочно планиране. При разработването на програмата са спазени методическите указания на Министерство на околната среда и водите, относно структурата и съдържанието на общинските програми за околна среда.

Допълнително разработени са програми към раздел „Въздух“ и раздел „Отпадъци“, които представляват неразделни части от ПООС. Разработената „Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици (ФПЧ 10) на Община Велико Търново” е с период на действие 2021 – 2025 г. и е приета с Решение № 487/Протокол № 20 от 25.02.2021 г. от Общински съвет – гр. В. Търново. Регионалната програма за управление на дейностите по отпадъците е с период на действие 2021 – 2028 г. и е приета с решение № 826 от 27.01.2022 г. от Великотърновски общински съвет.

ПООС е изготвена с цел да се откроят приоритетите на общината в областта на околната среда, да се набележат ефективни мерки за решаване на екологични проблеми, да се насърчи използването на природните ресурси на територията на общината за икономически потенциал и да се аргументират проектите, които ще бъдат предложени за финансиране от фондовете на Европейския съюз. Структурата на стратегическата част на ПООС се обединява в конкретна визия за околната среда на общината: „Община Велико Търново – чиста и хармонична околна среда, осигуряваща здравословен начин на живот с условия за пълноценен труд и активен отдих, привлекателна за инвеститори, население и туристи, утвърдена като културна и духовна столица на България.“

В ПООС е формулирана една генерална цел: „Поддържане и подобряване на качеството на живот на населението в Община В. Търново, чрез осигуряване на здравословна и благоприятна околна среда и запазване на богатото природно наследство чрез устойчиво управление на околната среда и развитие на екологична инфраструктура.“ За постигането на генералната цел, ПООС определя следните приоритети и специфични стратегически цели:

Съхраняване на природните ресурси и подобряване състоянието на околната среда 1. Подобряване и контрол върху качеството на атмосферния въздух и шумовото замърсяване в населените места 2. Опазване и контрол върху качеството на водите 3. Опазване качеството на земите и почвите 4. Опазване на биоразнообразието и поддържане на зелената система

Повишаване качеството на живот, чрез подобряване управлението на факторите на околната среда – инфраструктурно и организационно осигуряване 1. Екологосъобразно управление на отпадъците 2. Предотвратяване на риска от замърсяване с отпадъци 3. Поддържане и контрол на чистотата на населените места с цел повишаване удовлетвореността на гражданите

Повишаване на институционалния капацитет, информираност и обществената ангажираност в опазването на околната среда. 1. Повишаване на институционалния капацитет на общината 2. Повишаване на обществената информираност и ангажираност.

Основният използван инструмент при разработване структурата на стратегическата част на ПООС е SWOT анализ, целта на който е да се оцени кои направления на развитие на община Велико Търново са най-ефективни от гледна точка на опазването на околната среда, в кои може да се постигне най-добър успех и хармонично развитие, като се използват нейните силни страни и благоприятните възможности на външната среда, както и чрез преодоляване или намаляване на действието на нейните слаби страни и на външните заплахи. Настоящата програма е един динамичен и отворен документ, който своевременно ще бъде актуализиран и допълван при настъпили промени в приоритетите на Общината, в националното законодателство и при други фактори от стратегическо значение, засягащи общината.