Община Социални дейности

Община Велико Търново ще реконструира филиала на домашния патронаж в Ново село по проект „Красива България“

Община Велико Търново ще кандидатства пред Проект „Красива България“ с проектно предложение за „Реконструкция и модернизация на базата на Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Ново село“.
През 2023 г. от услугата „Доставяне на храна в дома“ са се възползвали общо 668 лица от 19 населени места на територията на общината, включително и от гр. Велико Търново. В допълнение, кухненският блок на Домашен социален патронаж – Велико Търново, обезпечава нуждите от приготвена храна за 240 лица – потребители на Проект „Топъл обяд в Община Велико Търново“, на Дневен център за деца и младежи с увреждания „Дъга“, гр. Велико Търново и на Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства „Вълшебство“, гр. Велико Търново – 20 деца.
Филиалът на Домашен социален патронаж в с. Ново село се помещава в сграда, частна общинска собственост – бивша автоспирка със застроена площ 173 кв. м., построена през 1966 г. Базата е в изключително лошо техническо състояние. В сградата не са извършвани ремонтни дейности от много години. По-голямата част от стените са с нарушена повърхност и мазилката им се рони. Външните фасади са крайно амортизирани. Покривът се нуждае от основен ремонт. Дограмата не е подменяна от построяването на сградата. Електрическата и ВиК инсталации често аварират, което възпрепятства процеса по приготвяне на храна. Отходната канализация е напълно разрушена и отпадните води се изливат директно на повърхността в двора на базата, което е недопустимо и допълнително компрометира основите на сградата. В сградата няма изградена подходяща вентилационна система. Нивото на влажност е изключително високо, което води до образуване на мухъл и плесен в кухненския блок и складовите помещения. Част от носещите елементи на сградата се нуждаят от допълнително усилване. Изградената пристройка уляга и е необходимо да бъде допълнително укрепена към основната конструкция.

В последните години има редица издадени предписания от ОДБХ – Велико Търново, т. к. поддържането на високо ниво на хигиена при приготвяне и съхранение на храни е изключително затруднено. Всички налични електроуреди в базата са морално и технически остарели и изключително енергоемки. Обзавеждането е силно амортизирано, като кухненските мебели /работни плотове и маси, шкафове, мивки и др./ са корозирали в резултат от дългогодишната им употреба.
Община Велико Търново разполага с одобрен Инвестиционен проект и издадено Разрешение за строеж за реконструкция и модернизация на базата на филиала в Ново село. По Проект „Красива България”, максималната сума за финансиране на един проект е до 150 000 лв. Въз основа на изготвената количествено-стойностна сметка, общият бюджет за реализацията на проекта възлиза на стойност 331 991 лв. Съфинансирането от страна на Община Велико Търново е в размер на 55 % от общия бюджет на проекта, а именно 182 595 лв.

Мария Христова