Община

Община Велико Търново ще проведе публично обсъждане на отчета на бюджет 2019

Публично обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.12.2019г. ще се проведе на 20-ти юли /понеделник/ в Голяма зала на Община Велико Търново от 17,00 часа. На обсъждането могат да присъстват всички граждани и заинтересовани лица.

Бюджетът на Община Велико Търново за 2019 година по приходната и разходната част в размер на 91691 331лева, в това число. Приходите и разходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 50 250 233 лв. – текущите разходи са в размер на 47 281 966 лева, капиталовите  разходи са 2 968 267 лева., местните приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности са в размер на 41 441 098лв.

Съгласно Решение No 1334/31.01.2019г. на Великотърновски общински съвет Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2019 година e в размер на 28 206 892лева, както следва: 1 720 400лева целева субсидия от републиканския бюджет; 202 693 лева от приватизация; 8 314 698 лева от сметки за средства от ЕС и други международни програми и проекти; 3 914 681 лева от други извънбюджетни средства; 172 460 лева от преходен остатък по бюджета; 10 825 559 лева от преходен остатък от целеви трансфери от централния бюджет и други; 3 056 401 лева от собствени бюджетни средства на Община Велико Търново.

Данъкът върху недвижимите имоти през 2019 година запази размерите си. Предприети са действия за увеличение на принудително събраните средства, както и недобори от минали години. Продължават усилията по въвеждане в експлоатация на жилищни и нежилищни имоти. Към 31.12.2019 година постъпленията от този данък са в размер на 5 435 064 лева.

От такса битови отпадъци, при запазване на облекченията, приходът е в размер на 6 402 407 лева.

Реализираните приходи от данък върху превозните средства са в резултат на прилагането на новата формула за определяне на данъка и новото групиране на диапазоните на данъчните ставки според мощността на двигателя. Към 31.12.2019година приходът от този данък е 4 540 480 лева.

 

При планиране на данъка при възмездно придобиване на имущество се наблюдава състоянието на пазара на движими и недвижими имоти. Върху този данък Община Велико Търново няма пряко влияние и отчетът към 31.12.2019год. е в размер на3 395 729 лева.

От годишен патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници изпълнението е 315 171 лева, в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници –201 667лева. От туристически данък към 31.12.2019 г. в хазната са постъпили  219 496 лева.