Община Социални дейности

Община Велико Търново успешно реализира дейности по патронажни грижи

Община Велико Търново успешно реализира дейностите по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“, по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 2, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

В изпълнение на дейностите по проекта е разкрит Център по патронажна грижа, в който са назначени 2 лица на длъжност „Специалист, социални дейности“, 1 лице на длъжност „Психолог“ и 1 лице на длъжност „Шофьор“.

За реализиране на проектните дейности, като потребители на мобилни интегрирани здравно-социални услуги е заложено да бъдат обхванати 157 лица,  от следните целеви групи: лица с трайни увреждания и техните семейства и възрастни хора над 65 г., с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

От 01.11.2019 г. стартира предоставянето на мобилни интегрирани здравно – социални услуги. До настоящия момент в проектните дейности са обхванати 205 лица, от 16 населени места на територията на Община Велико Търново. Обхванатите лица получават безплатно здравни и/или социални услуги до 2 часа на ден, предоставяни от 22 лица назначени на длъжност „Домашен санитар“ и 3 лица на длъжност „Медицинска сестра“.

В подкрепа на мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез ограничаване контактите между хората и в подкрепа на лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, считано от 01.04.2020 г., Община Велико Търново стартира реализирането на дейностите по  Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 3, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

За реализиране на дейностите по проекта е заложено да бъдат обхванати 296 лица, от следните целеви групи:възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;хора с увреждания и техните семейства;хора, които са поставени под карантина от здравните власти и за които има социална необходимост от почасови услуги; самотни родители с дете/ца до 12 г, които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч., лица изпълняващи длъжността „Оператор, център за обаждания“ по проекта, приемат заявки от желаещите да ползват предоставените услуги на тел. 062/ 619 220 – Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ при Община Велико Търново.

Към настоящия момент по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ са назначени 32 лица на длъжност „Социален асистент“ и едно лица на длъжност „Шофьор“, на 8 часов работен ден. Назначените лица извършват услуги свързани с доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки (със средства на потребителите), заявяване и получаване на неотложни административни услуги, като до момента са обхванати 306 лица, попадащи в целевата група, от 23 населени места.

Дейностите по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ приключват на 31.12.2020 г.

Предоставянето на мобилни интегрирани здравно-социални услуги, в изпълнение на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“, по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 2 приключва на 31.10.2020 г.

Предстои обявяване на Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 4, като Община Велико Търново е в готовност да подаде искане за удължаване на дейностите по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“, по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 2, за срок определен от Управляващия орган.