Култура Община

Община Велико Търново приема предложения за културни събития до края на месеца

Община Велико Търново, дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“, приема предложения за културни събития, които да бъдат включени в Календара на културните събития на Община Велико Търново за 2019 година.

Предложенията трябва да съдържат:
1. Организатор и партньори.
2. Описание на събитието:
• жанр в изкуството (музика, изобразително изкуство, литература, кино и др.);
• тематика;
• връзка с традиционни празници или чествания на годишнини и др.;
• провеждано ли е до сега във Велико Търново и кога;
• провеждано ли е в страната и кога, има ли сродно културно събитие/събития в страната.
3. Дата и място на провеждане.
4. Участници/изпълнители – проектен списък/брой.
5. Програма – проект.
6. Целева публика, прогнозен брой публика.
7. Техническо обезпечаване и технически план (напр. ползване на общински площи, озвучаване, осигуряване на сцена, транспорт, техническо оборудване, реклама и др.).
8. Финансов план на събитието и очаквано финансиране от бюджета на Община Велико Търново – проект.
Задължително е да се посочат данни по всички точки, максимално допустим обем: две страници формат А4.
Предложения се приемат до 31 октомври 2018 година на e-mail: kultura_vt@abv.bg
За допълнителна информация: дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“, тел. 062/619 411 – Албена Ангелова, Георги Чукуров.
Предложения могат да правят културни институти, читалища, НПО, творчески сдружения и гилдии, индивидуални творци, културни оператори, фирми, граждани.
Постъпилите предложения ще бъдат включени в проекта за Календар на културните събития 2018, който ще бъде представен на Великотърновския общински съвет за обсъждане и вземане на решение.