Община

Община Велико Търново предприе мерки за опазване на посевите от евентуални пожари

Със заповед на заместник-кмета на община Велико Търново Снежана Данева – Иванова се забранява паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчната зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

Забраняват се ремонтните дейности по линейните обекти, преминаващи през житни площи, през периода на восъчна зрялост до прибиране на реколтата. Извършването им се допуска при предварително уведомяване на Регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Забранява се паленето на стърнища и други растителни отпадъци, както и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях.

Задължават се юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, които преминават през или покрай житни посеви, да извършат механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.

Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.