Община

Община Велико Търново отчита изпълнението на бюджета за 2018 г.

Община Велико Търново кани жителите на обществено обсъждане на изпълнението на общинския бюджет към 31.12.2018 г.

Към края на изминалата година отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на Община Велико Търново е в размер на 76 805 520 лева, от които 35 512 773 лева са за местни и дофинансирани държавни дейности. За същият период на 2017 г. отчетът на Община Велико Търново е в размер на 65 115 221 лева, в т.ч. 29 638 133 лева за местни и дофинансирани държавни дейности. От тук е видно, че спрямо посоченият период на предходната година разходите за местни и дофинансирани държавни дейности са се увеличили с 5 874 640 лв. в абсолютна стойност.

 

Бюджетната 2018 г. е без съществени законодателни промени за общините. Текущата 2018 година е идентична на 2017 г. по отношение на разходни отговорности, видове приходи, трансфери и обхват на правомощията на общините. В резултат на предприетите мерки просрочените задължения към 31.12.2018 г. на Община Велико Търново са в размер на 1 348 222 лв., а просрочените вземания – в размер на 311 205 лева.

Началните салда по сметките за средства от ЕС са в размер на 2 103 546 лв.

Приходите към 31.12.2018 г. са в размер на 15 086 818 лева, а разходите са в размер на 13 806 851 лева.

 

Общата субсидия и други трансфери за държавни дейности по Закона за държавния бюджет за 2018 година са в размер на 36 731 346 лева, което в абсолютна стойност е с 5 369 729 лева повече от тези за 2017 година, в т.ч. 3 855 187 лева за Функция „Образование“. Увеличението е в резултат на  повишаване на повечето от разходните стандарти, промяна на натурални показатели и разкриването на нови дейности. Общата изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности са в размер на 2 112 400 лева, в т.ч. 342 500 лева за зимно поддържане и снегопочистване.

 

Целевата субсидия за капиталови разходи през 2018 г. е в размер на 1 594 700 лева или с 96 000 лв. повече от тази през 2017 г.

 

Данъкът върху недвижимите имоти е планиран в размер на 5 500 000 лева. През 2018 година размерите на данъка се запазват. Предприети са действия за увеличение на принудително събраните средства, както и недобори от минали години. Продължават усилията по въвеждане в експлоатация на жилищни и нежилищни имоти. Към 31.12.2018 година постъпленията от този данък са в размер на 5 317 838 лева.

 

Такса битови отпадъци е планирана в размер на 6 100 000 лева. Към 31.12.2018 година приходът от такса битови отпадъци е в размер на 6 341 600 лева.

Данъкът върху превозните средства при начален план 3 900 000 лева, към 31.12.2018 година носи приходи от 3 994 703 лева.

При данъка при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – при начален план в размер 3 100 000 лв., отчетът към 31.12.2018 год. е в размер на 2 999 287 лева.

Туристически данък – началния план е в размер на 150 000 лв., а отчета към 31.12.2018 година е 191 666 лева.

 

Публичното обсъждане ще се проведе на 25.03.2019 г. /понеделник/ в Голяма зала на Община Велико Търново от 17,00 часа.