Община Политика

Община Велико Търново и двата синдиката постигнаха споразумение за подписване на новия колективен трудов договор

Община Велико Търново и двата синдиката в системата на здравеопазването –  Федерация на синдикатите в здравеопазването към КНСБ–Велико Търново и Медицинска федерация „Подкрепа”, постигнаха споразумение за подписване на новия колективен трудов договор в системата на здравеопазването. На двете работни срещи по преговарянето присъстваха от страна на Община Велико Търново  Росица Димитрова – директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“,  Десислава Йонкова – директор на Дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността“, експерти, представители на КНСБ – д-р Мая Попова – председател на синдикалната организация,  Иванина Янкова – областен координатор, от страна на МФ „Подкрепа“ присъстваха д-р Юрислав Ангелов – председател на синдикална секция ДУЗ,  Дешка Мандикова – регионален председател на МФ „Подкрепа” Велико Търново и др.

Колективният трудов договор  за функция „Здравеопазване”, регламентиращ трудовите и осигурителни взаимоотношения на работещите в детско и училищно здравеопазване, детски ясли, Детска млечна кухня на територията на Община Велико Търново е със срок на действие 2 години.

В КТД се постигна  договореност за следното:

По-високи начални основни месечни  работни  заплати на лекари, медицински специалисти, педагози, служители и работници, работещи в детско и училищното здравеопазване, детски ясли и Детска млечна кухня, от  определените в Колективният трудов договор в отрасъл „Здравеопазване” за страната в сила от декември 2020 г.; От 01.01.2021 г. основната месечна работна заплата на медицинските специалисти в детските  ясли става 1050 лв.,  на медицинските специалисти в здравните кабинети в детски градини и училища – 1015 лв., на лекарите в здравните кабинети в детски градини и училища – 1350 лв.;

Право на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в размер на 1 процент за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит;

Работодателят да осигурява при финансова възможност и липса на нормативни ограничения средства за допълнително възнаграждение за заетите в IV-та Функция „Здравеопазване“ работници и служители в размер до една минимална работна заплата за 7 април –  „Международен ден на здравето”, Великденските празници, Коледните и Новогодишните празници;

Запазва се размерътдна платения годишен отпуск на работещите в системата – 52 работни дни платен годишен отпуск за лекари и медицински специалисти в детско и училищно здравеопазване и в зависимост от годините трудов стаж от 33 до 36 работни дни платен годишен отпуск на медицинските специалисти от Детски ясли и Детска млечна кухня;

За медицинските специалисти, работещи в системата на детското и училищното здравеопазване, детски ясли и детска млечна кухня на територията на Община Велико Търново, е постигнато споразумение дните, обявени от министъра на образованието и науката, кмета на съответната община или друг компетентен орган за неучебни по независещи от страните по трудово правоотношение причини, като епидемии, енергийни кризи, извънредно положение и други случаи на непреодолими събития, да се считат за платен служебен отпуск;

Средствата по фонд „СБКО”  да са в размер на 3% (три процента) от фонд „Работна заплата”, като същите да се изплащат на шестмесечие;

Работодателят осигурява заплащане на процент от пътните разходи на пътуващите, съобразно решение на Великотърновски общинския съвет, за съответната бюджетна година;

Работодателят осигурява на работниците и служителите, членове на синдикалните организации, подходящо работно облекло, в съответствие със спецификата на извършваната дейност и на работното място за срок от една година, след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации;

Работодателят осигурява средства за периодична заверка на здравните книжки на работещите в IV-та Функция „Здравеопазване“.

През 2020 г. Община Велико Търново двукратно увеличи работните заплати на лекари, медицинските специалисти, педагози, служители и работници работещи в детското и училищното здравеопазване, детски ясли и Детска млечна кухня – през м. януари и м. август 2020 г.,  както и допълнително материално стимулиране за м. декември 2020 г. Медицинските специалисти в детското и училищното здравеопазване в Община Велико Търново ползват служебни компютърни конфигурации и разполагат със служебни сим-карти.

Числеността на функция „Здравеопазване“ е увеличена с 5 щатни бройки за 2021 г. – разкриват се здравни кабинети в ДГ Пролет“, Старопрестолна гимназия по икономика, ОУ „Петко Р. Славейков” Велико Търново, ДГ „Пинокио“ с. Самоводене, ДГ “Мечо Пух“ – с. Беляковец.

На проведените срещи представителите на синдикатите във функция „Здравеопазване“  изразиха положителна оценка за последователно осъществяваната спрямо тях до момента социална политика на Община Велико Търново.

На територията на Община Велико Търново са обхванати общо 197  служители, членуващи в синдикалните организации КНСБ и КТ „Подкрепа“ и попадащи в обхвата на колективното трудово договаряне.