Община

Община Велико Търново иска от държавата 1,3 млн. лв. за свлачището при „Св. 40 мъченици”

Постоянната областна комисия за изпълнение на дейности и задачи, свързани с вземане на решения по целесъобразността на постъпили искания от общини за предоставяне на средства от републиканския бюджет чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, днес проведе редовно заседание. То бе открито от областния управител проф. д-р Любомира Попова. На заседанието присъства и заместник областният управител инж. Детелина Борисова.
Подкрепа получиха исканията, подадени от кмета на Община Велико Търново за следните обекти: Каменен мост над река Белица в гр. Дебелец, за сумата от 444 988, 02 лева., неотложно трайно възстановяване на стоманенобетонов мост над река Белица на общински път VTR 1010 „Дебелец  гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, както и на самия общински път VTR 1010, за сумата от 644 429, 56 лева, също и за неотложни възстановителни дейности за етап II по проект: Почистване на речното корито 1+300/Каменен мост/ – 2+000 км, с дължина 700 м., р. Янтра, за сумата от 1 139 702.27 лева.
Подкрепа получи и искането, подадено от  Община Велико Търново за възстановяване на водосток и общински път  Керека – граница общини /Дряново – Велико Търново/ – Шемшево – Велико Търново“ в участъка между новостроящ се мост над р. Янтра и гр. Велико Търново,за сумата от 202 739, 44 лева, както и искане за неотложно-възстановителни работи, за възстановяване на ул. „Климент Охридски“  при манастирският комплекс „Великата Лавра“ до църквата „Свети Четиридесет мъченици“ в гр. Велико Търново, за сумата от 1 297 787, 09 лева.
Положително становище  получи и искане за възстановяване на общински път / път I-5, Полски Тръмбеш – В. Търново/ – граница общини (Горна Оряховица – Велико Търново) – археологически комплекс Никополис ад Иструм – Никюп / в участъка на територията  на община Велико Търново на стойност 865 852,95 лева.
Подкрепени бяха и исканията подадени от кмета на Община Горна Оряховица за възстановяване на общински път Полски Тръмбеш – В. Търново с граница общини (Горна Оряховица – Велико Търново) – архeологически комплекс Никополис ад Иструм – Никюп VTR 1013/“ в участъка на територията  на община Горна Оряховица на стойност 693 399, 62 лева, както и  за почистване на дървесна маса и наноси на дере граничещо с ул. Македония в Източна промишлена зона на гр. Горна Оряховица  на стойност 119 411, 10 лева. Комисията разгледа и одобри искане за финансиране за аварийно укрепване на зала по акробатика в кв. 199 гр. Горна Оряховица на стойност 668 930,02 лева.
Комисията разгледа и подкрепи искане подадено от кмета на Община Свищов за финансиране на възстановителни работи за продължаване укрепване на бреговата ивица в участъка от км. 539 до км. 540 на р. Дунав и участъка на с. Вардим – от административната сграда на „Сортови семена“ АД до лодкостоянката, поетапно на стойност 4 022472 лева.
Искането за финансиране подадено от кмета на Община Стражица за укрепване на десния бряг на р. Стара река и за почистване на коритото на р. Стара река, на стойност 951 779.34 лева следва да бъде внесено на следващо заседание в законовия срок, съгласно правилника за организацията и дейността на МКВПМС /Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет /.