Община Социални дейности

Община Велико Търново изгради комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост

Община Велико Търново изгради комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни  и хора с увреждания“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Основна цел на проекта е осигуряването на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на община Велико Търново, която да допринесе за постигане на целите на Националната стратегия за дългосрочна грижа и на общинските стратегически и планови документи, а именно: създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания, посредством предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, според индивидуалните им потребности, при постигане на по-добър баланс между качество на услугите и ефективното и ефикасното им предоставяне.

Резултати от изпълнение на дейностите по проекта:

–            изградени 4 сгради ново строителство, всяка от които с предназначение за предоставяне на услуга „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ с общ капацитет 60 лица (места) в с. Церова кория, община Велико Търново, които архитектурно са оформени в единен композиционен комплекс. Изградена е обща кухня майка в изнесена пристройка към една от сградите, обзаведена и оборудвана съобразно общия брой на потребителите.

–          ремонт, реконструкция, осъвременяване и саниране на съществуваща сграда за предоставяне на услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ с капацитет 15 лица (места) в град Велико Търново, ул.“Симеон Велики“ № 3.

Центърът е обособен като самостоятелен обект с отделен вход и собствено прилежащо дворно пространство. В него има помещения за общо ползване, лични и сервизни помещения, складови, инсталационни, за персонала, включително медицински кабинети според нормативните изисквания.

Целевите групи ползватели са заложените в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, а именно:

– пълнолетни лица с умствена изостаналост и множествени увреждания

– възрастни хора, включително и възрастни в невъзможност за самообслужване

С изпълнението на проекта се изгради подходяща инфраструктура чрез, която ще се постигне интегриран подход при грижата за възрастните хора и хората с увреждания, с ясен социален ефект и въздействие, чрез изграждането на социална инфраструктура за предоставяне на социални услуги, в съответствие с функционалните изисквания и насоки, разработени от МТСП и основани на релевантните европейски документи за деинституционализация и живот в общността.