Община

Община Велико Търново : Договорът с ЧЕЗ няма клауза за промяна на цената на доставка на електроенергия

Община Велико Търново е сключила договор за доставка на електроенергия с дружеството „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД.

Към  настоящия момент в Търговския регистър няма промени в собствеността на дружеството, както и на представляващите го лица.

Процедурата за избор на изпълнител е проведена съгласно действащия Закон за обществените поръчки.

Критерият за избор на изпълнител е „най-ниска цена“, използван е с цел да се постигне максимална икономия на средства.

В договора не е предвидена клауза за промяна на цената на доставка по време на неговото изпълнение и такива изменения няма да бъдат извършвани.